Naziv
Praksa 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
5
Šifra
117530
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti praktične aspekte nastavničke kompetencije kroz osobno iskustvo poučavanja francuskog kao stranoga jezika; povezati teorijske (stručne i profesionalne) spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse; razviti osjećaj profesionalnosti; razviti osjećaj profesionalne odgovornosti; razviti sposobnost za samoprocjenu nastavničke kompetencije.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. PEPELF - discussion
 3. PEPELF – discussion (suite)
 4. Discipline en classe
 5. Discipline en classe (suite)
 6. Élaborer un test
 7. Évaluation
 8. Compréhension de l'oral
 9. Compréhension de l'oral (suite)
 10. Texte littéraire
 11. Activités ludiques
 12. Chanson
 13. Culture
 14. Culture (suite)
 15. Révision

Ishodi učenja
 1. Analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sat
 2. Analizirati odabir nastavnih materijala u skladu sa potrebama nastavnog sata
 3. Analizirati nastavnu pripremu za različite vrste nastavnih sati
 4. Samostalno kreirati nastavnu jedinicu francuskog kao stranog jezika za srednjoškolce i odrasle učenike
 5. Samostalno izvesti nastavnu jedinicu u srednjoj školi ili školi stranih jezika
 6. Raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama
 7. Odrediti ciljeve cjeloživotnog stručnog usavršavanja
 8. Izvijestiti o tijeku i kvaliteti odgledanih vlastitih nastavnih sati i nastavnih sati drugih studenata te o prednostima i nedostacima korištenih postupaka i metoda
 9. samostalno izraditi pojedine vježbe s razlicitim sadržajima i ciljevima
 10. samostalno pripremiti izvorne (autenticne, nedidakticke) materijale za obradu/ rad u didaktickoj sredini
Metode podučavanja
Praktikum se održava jednom tjedno po 1 sat (ukupno 15 nastavnih sati), na fakultetu, a cilj mu je osposobiti studenta za ciljano i refleksivno promatranje nastave, procjenu efekta različitih nastavnih strategija, izradu plana nastavnog sata, osvještavanje aspekata nastavničke kompetencije koje student treba posebno razvijati. Rad u praktikumu uključuje analizu dnevnika nastavne prakse, simulaciju sekvenci nastave, samoanalizu vlastite nastave, izradu nastavnih materijala, samovrednovanje pomoću portfolija.
Hospitacije (15 nastavnih sati) uključuju promatranje nastave koju izvode nastavnici u školama-vježbaonicama, te drugi studenti koji školsku praksu izvode u određenoj školi. Svakom satu prethodi uvodni razgovor s osobom koja će predavati te analizu nakon promatrane nastave. Student tijekom hospitacija vodi dnevnik prema kriterijima postavljenima u praktikumu.
Samostalno održavanje nastave sustavno nadgleda mentor, a o pojedinim se aspektima raspravlja na praktikumu.
Metode ocjenjivanja
Studenti moraju redovito pohađati nastavu i sudjelovati u aktivnostima i diskusijama u praktikumu. Svaki student mora održati ogledni sat u srednjoj školi pred mentorom i nastavnikom s Fakulteta. Nakon oglednog sata slijede analiza i diskusija. Mentor ocjenjuje studentov rad tijekom čitave prakse i završni sat.

Obavezna literatura
 1. Bertocchini, P., Costanzo, E. (2008) Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE, Paris, CLE International
 2. Courtillon, J. (2003) Elaborer un cours de FLE, Paris, Hachette
 3. Robert, J.-P., Rosen, E., Reinhardt, C. (2011) Faire classe en (F)LE, Paris, Hachette
 4. Tagliante, C. (2006) La classe de langue, Paris, CLE International
Dopunska literatura
 1. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer (2000) Paris, Didier

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij