Naziv
Prakse terenskog istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS
5
Šifra
51752
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za terenski istraživački rad (uključujući pripremni rad uz konzultiranje literature, izradu reakcijskog teksta vezanoga za temu istraživanja, izradu hodograma istraživanja, proučavanje i priprema upitnica i izvođenje terenskih istraživanja), za transkribiranje prikupljene građe, sistematizaciju i klasifikaciju prikupljenih podataka te izradu sinteze odgovarajuće teme koju svaki student prema osobnom afinitetu odabire. Terenski istraživački rad se, prema mogućnostima, izvodi u suradnji s ustanovama/organizacijama te se na taj način studenti upoznaju i s njihovom stručnom djelatnošću i stručnim radom etnologa i kulturnih antropologa.
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija i obrazloženje studentskih obveza
 2. metode i prakse terenskog istraživanja
 3. priprema za terensko istraživanje
 4. izrada reakcijski teksta 1 (na temu istraživanja)
 5. izrada reakcijskog teksta 2 (priprema hodograma istraživanja i pitanja za intervjue)
 6. terensko istraživanje
 7. transkribiranje prikupljene građe
 8. transkribiranje prikupljene građe
 9. sistematizacija i klasifikacija prikupljenih podataka
 10. sistematizacija i klasifikacija prikupljenih podataka
 11. sistematizacija i klasifikacija prikupljenih podataka
 12. izrada sinteze
 13. izrada sinteze
 14. iznošenje rezultata istraživanja i predstavljanje završenih seminarskih radova
 15. iznošenje rezultata istraživanja i predstavljanje završenih seminarskih radova, valorizacija stečenih iskustava

Ishodi učenja
 1. razlikovati strategije etnoloških i kulturnoantropoloških kvalitativnih istraživanja
 2. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 3. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 4. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 5. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 6. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 7. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 8. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 9. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini
 10. primijeniti stručna znanja i vještine u praktičnom radu
Metode podučavanja
Kolegij se sastoji iz uvodnog upoznavanja studenata s metodologijom terenskog istraživanja, sa svrhom njihovoga sudjelovanja u njegovome praktičnom izvođenju.
Praktični rad studenata ostvaruje se u izvršavanju terenskog istraživanja, transkribiranju intervjua s kazivačima, u sistematizaciji i klasifikaciji prikupljene građe te u izradi sinteze terenski istražene teme (seminarski rad). Na temelju svojih seminarskih radova studenti nadalje mogu po izboru napisati stručni ili znanstveni rad, koji se objavljuje u stručno-znanstvenim časopisima, što, međutim, prelazi okvire nastave, te se po želji studenata rad s njima nastavlja i nakon formalnog završetka nastave u okviru kolegija.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na uspješnom svladavanju predviđenih obveza:
- pisanje i izlaganje reakcijskog teksta 1 (na temu istraživanja) 10%
- pisanje i izlaganje reakcijskog teksta 2 (priprema za terensko istraživanje - priprema hodograma istraživanja i pitanja za intervjue) 10%
- terensko istraživanje 20%
- transkribiranje građe 10%
- sistematizacija i klasifikacija podataka 20%
- izrada sinteze i izlaganje seminarskog rada 30%

Studenti po završetku kolegija stječu pravo na pozitivnu ocjenu ako su ispunili svaki od navedenih zahtjeva.

Napomena: Svoj rad mogu nadalje prezentirati široj etnološkoj i ostaloj znanstvenoj javnosti, što nije uvjet za dobivanje pozitivne ocjene. Ovaj dio rada prelazi okvire kolegija (i vremenski i po obimu opterećenosti svakog polaznika) te se posebno ne ocjenjuje. Ako se studenti ovoga posla prihvate (a dosadašnja iskustva pokazuju da to većinom čine) njihov rad ocjenjuju recenzenti, koji odlučuju da li se rad prihvaća ili ne prihvaća za objavljivanje u odgovarajućem stručno-znanstvenom časopisu, zborniku radova ili monografiji.

Obavezna literatura
 1. CHARMAZ, Kathy. 2001. “Grounded Theory”. U: Contemporary Field Reasearch, ur. Robert M. Emerson. Prospect Heights: Waveland Press, 335-360.
 2. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna, Valentina GULIN ZRNIĆ i Goran Pavel ŠANTEK, ur. 2006. Etnologija bliskoga. Poetika i politika terenskih istraživanja. Zagreb: Jesenski i Turk (Uvod i odabrana poglavlja).
 3. EMERSON, Robert M. 2001. “Producing Etnographies: Theory, Evidence and Representation”. U: Contemporary Field Research, ur. Robert M. Emerson. Prospect Heights: Waveland Press, 281-316.
 4. Etički kodeks Hrvatskog etnološkog društva. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nama/eticki-kodeks/.
 5. KATZ, Jack. 2001. “Analytic Induction Revisited”. U: Contemporary Field Research, ur. Robert M. Emerson. Prospect Heights: Waveland Press, 331-334.
 6. MURŠIČ, Rajko. 2011. Metodologija preučevanja načinov življenja. Temelji raziskovalnega dela v etnologiji ter socialni in kulturni antropologiji. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
 7. POTKONJAK, Sanja. 2014. Teren za etnologe početnike. Zagreb: HED biblioteka i FFpress. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2014/11/Sanja-Potkonjak-Teren-za-etnologe-pocetnike.pdf.
 8. SUPEK-ZUPAN, Olga. 1976. „Od teorije do prakse i nazad“. Narodna umjetnost, 13:57-76.
 9. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena, Sanja POTKONJAK i Tihana RUBIĆ. 2016. Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Zagreb, FF Press, HED biblioteka. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2019/07/Nevena-Škrbic-Alempijevic-Sanja-Potkonjak-i-Tihana-Rubic_-Misliti-etnografski.-Kvalitativni-pristupi-i-metode-u-etnologiji-i-kulturnoj-antropologiji.pdf.
Dopunska literatura
 1. EMERSON, Robert M., ur. 2001. Contemporary Field Research. Prospect Heights: Waveland Press.
 2. RADIĆ, Antun. 1897. Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu. Zbornik za narodni život i običaje, 1-88.
 3. RAJKOVIĆ, Zorica. 1974. „Obilježja etnografske građe i metode njezina terenskog istraživanja“. Etnološki pregled 12:129-134.
 4. Upitnice Etnološkog atlasa (odabrane teme za pripremu istraživanja i terenskih upitnica)
 5. Literatura se dopunjava po potrebi prema temi istraživanja svakog pojedinog studenta.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar