Naziv
Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
40
Šifra
95337
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati studente s osnovama španjolske književnosti XVIII. i XIX. stoljeća kao uvod u problematiku proučavanja nove španjolske književnosti XX. stoljeća te ih osposobiti za samostalno proučavanje, analizu i komentiranje sadržaja zadanih kolegijem.
Sadržaj
 1. Književna, društvena i povijesna zbivanja XVIII. stoljeća u Španjolskoj. Neoklasicizam: osnovne značajke i predstavnici. José Cadalso: Cartas marruecas (odabrani dijelovi – Introducción, Cartas: I, VI, IX, XXVI, XXXVIII).
 2. Književna, društvena i povijesna zbivanja prve polovice XIX. stoljeća. Kostumbristička proza s početka stoljeća. Mariano José de Larra: „Vuelva usted mañana“. Kasni romantizam u poeziji i prozi Gustava Adolfa Bécquera (Rimas y Leyendas).
 3. -Pregled književnih, povijesnih i društvenih zbivanja druge polovice XIX. stoljeća. Osnovne značajke i predstavnici španjoskog realizma i naturalizma. Benito Pérez Galdós: La Fontana de oro. Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa (odabrani dijelovi)Početak izrade seminarskog rada na zadanu temu uz mentorske konzultacije: odabiranje teme, literature i izrada koncepta rada. Tijekom semestra student će prikupljati podatke i interpretirati određene književno-povijesne sadržaje vezane uz teme obrađ
 4. Kulturno-povijesne prilike u XX. stoljeću u Španjolskoj. Književne tendencije od početka stoljeća do Građanskog rata. Utjecaj poslijeratnih političkih i društvenih okolnosti na kulturni i književni razvoj Poluotoka.
 5. Španjolska modernistička poetika u europskom kontekstu. Manuel Machado (odabrani stihovi).
 6. Književna generacija ’98. Prevrednovanje španjolske tradicije i potraga za novim književnim i povijesnim identitetom. Romaneskni žanr Pía Baroje i Miguela de Unamuna. Pjesništvo: Antonio Machado (Campos de Castilla). Kazalište: Ramón María del Valle-Inclán (Luces de bohemia).
 7. Književna generacija ’14: novi pristupi u proučavanju društvenih i umjetničkih zbivanja u esejistici Joséa Ortege y Gasseta.
 8. Španjolska avangarda. Ramón Gómez de la Serna: Greguerías (odabrani ulomci). Književna generacija ’27: Avangarda i tradicija u pjesništvu XX. stoljeća.
 9. Predstavnici Generacije ´27. Federico García Lorca: Romancero gitano i Poeta en Nueva York (odabrani stihovi). Pjesništvo Miguela Hernándeza.
 10. Federico García Lorca: kazališno stvaralaštvo: La casa de Bernarda Alba
 11. Egzil i exilio interior. Rafael Alberti: Retornos de lo vivo lejano (odabrani stihovi). Poslijeratna poezija Dámasa Alonsa: Hijos de la ira (odabrani stihovi). Španjolsko društvo u poslijeratnom razdoblju.
 12. Kazališne tendencije XX. stoljeća: Moderna i avangarda u teatru prve polovice XX. stoljeća. Kazalište apsurda Miguela Mihure. Analiza poslijeratnih društvenih zbivanja u drami Antonija Buera Valleja. Španjolsko pjesništvo u drugoj polovici XX. stoljeća.
 13. Španjolski roman 40-ih i 50-ih godina: osnovne značajke i predstavnici. Tremendizam u romanu Camila Joséa Cele (La familia de Pascual Duarte). Urbana tematika i nove narativne tehniku u u romanu Camila Joséa Cele (La colmena).
 14. Španjolski roman 60-tih godina: Luis Martín-Santos (Tiempo de silencio); Juan Marsé (Últimas tardes con Teresa).Suvremena španjolska književnost.
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati, objasniti i komentirati razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u španjolskoj književnosti XX. stoljeća, kao i terminologiju vezanu uz to područje.
 2. Moći će analizirat djela obvezatne primarne literature te samostalno primijeniti iste analitičke postupke na drugim tekstovima iz navedenog razdoblja.
 3. Moći će usmeno i pismeno argumentirati svoje kritičko mišljenje o književnosti XX. stoljeća na španjolskom jeziku.
 4. Moći će primijeniti znanje u rješavanju problema na području kojim se kolegij bavi.
 5. Moći će prikazati svoje znanje u komunikaciji sa stručnjacima na svom području te procijeniti tuđa znanja i kompetencije
 6. Moći će opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima.
 7. Moći će primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela.
 8. Razvit će vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja.
Metode podučavanja
Izravno poučavanja na predavanjima. Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom tijekom analize i kritičkog tumačenja tekstova primarne literature na predavanjima. Samostalno učenje tijekom čitanja primarne literature, proučavanja sekundarne literature i izrade pismenog rada na zadanu temu, te pripremanja za polaganje pismenog ispita.
Metode ocjenjivanja
Aktivnim sudjelovanjem u nastavi studenti moraju objasniti i komentirati osnove stilske tendencije u španjolskoj književnosti XX- stoljeća. Također moraju analizirati odabrane tekstove koje su prethodno pročitali i pripremili za predavanje. Moraju argumentirati svoja stajališta o zadanoj literaturi i komentirati ih u suradnji s ostalim studentima. Također moraju primijeniti stečeno znanje u prikazu i analizi djela obvezatne primarne literature. Tijekom semestra ocjenjuje se i vrednuje: studentovo sudjelovanje u navedenim aktivnostima na nastavi, uspjeh u analizi primarne literature, uspjeh u sintezi znanja iz određenog područja španjolske književnosti XX. stoljeća, te sposobnost objašnjavanja, sinteze i prikaza osnovnih znanja iz španjolske književnosti XX. stoljeća na pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Benito Pérez Galdós: La Fontana de oro
 2. Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba
 3. Camilo Jose Cela: La colmena
 4. Juan Marsé: Últimas tardes con Teresa
 5. Skripta s uručcima s predavanja, člancima i odlomcima iz književnih djela
 6. Gerald G. Brown: Historia de la literatura española, El siglo XX (Del 98 a la Guerra Civil), Ariel, Barcelona, 2002.
 7. Carlos Alvar, José-Carlos Mainer, Rosa Navarro: Breve historia de la literatura española, Alianza, Madrid, 2014.
 8. Santos Sanz Villanueva: Historia de la literatura española, El siglo XX. Literatura actual, Ariel, Barcelona, 2011.
Dopunska literatura
 1. Pierre Vilar: Historia de España, Crítica, Barcelona, 1991.
 2. Ricardo Guillón (ur.): Diccionario de la literatura espanola e hispanoamericana, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
 3. Julio Valdeón, Jospeh Pérez, Santos Juliá: Historia de España, Austral, Madrid, 2007.
 4. Jesús Menéndez Peláez, Ignacio Arellano, José María Caso Machicado, J. M. Martínez Cachero: Historia de la literatura española III, Everest, León, 2005.
 5. Francisco Rico: Historia y crítica de la literatura española, Crítica, Barcelona.
 6. Donald Shaw: Historia de la literatura española, El siglo XIX, Ariel, Barcelona, 1995.
 7. Demetrio Estébanez Calderón: Diccionario de los términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, 2001.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar