Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117837
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s problematikom prevođenja, postupcima prevođenja poetskih i proznih tekstova, razvijanje vještine prevođenja.
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Vrste prevođenja. Pojam «književno prevođenje» (KP). KP kao znanost. KP: teorija prevođenja. KP kao čimbenik međukulturalne komunikacije. Prijevodi ukrajinskih književnih djela u Hrvatskoj u novije vrijeme.
 2. Gramatičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 3. Leksičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 4. Problem prevođenja vlastitih imenica. Upotreba transliteracije i transfonemizacije (transkripcije), pohrvaćivanje. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 5. Prevođenje frazema. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 6. Prevođenje dijalektizama i realija. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 7. Prevođenje ekspresivnog leksika. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 8. Prevođenje autorskih neologizama. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 9. Međujezični homonimi. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 10. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.
 11. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.
 12. Doslovni (bukvalni) prijevod.
 13. Specifičnost prevođenja dramskih djela.
 14. Priprema za ispit.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti književnoznanstvena znanja u procesu prevođenja djela koja pripadaju različitim književnim rodovima.
 2. Uspoređivati i analizirati tekstove originala i prijevoda književnog djela.
 3. Uspoređivati i analizirati različite prijevode književnog djela sa stajališta "adekvatnosti" te lektorirati prijevode književnih djela.
 4. Samostalno prevoditi poeziju i prozna djela.
 5. Koristiti tiskana pomagala, suvremene informacijske tehnologije i alate u procesu pismenog prevođenja u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja prijevoda.
Metode podučavanja
Usporedba i analiza prijevoda i originala, prevođenje različitih književnih tekstova od strane studenata, analiza tih prijevoda i kolektivna redakcija.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. К.: Юніверс, 2002. – 280 с.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця. «Нова Книга», 2001. – 448 с.
 3. Ivir, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis, 2007. – Zagreb: Matica hrvatska.
Dopunska literatura
 1. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – К.: Факт. – Наш час, 2006. – 344 с.
 2. Fuderer, T., Šimičić, N. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića "Krađa" s hrvatskoga jezika na ukrajinski. U: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. – Zagreb, 2013. – Str. 209-221.
 3. Fuderer, T., Kovačec, P. До питaння укрaїнсько-хорвaтської кирилично-лaтиничної трaнслітерaції. U: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića – Zagreb, 2016. – Str. 291-302.
 4. Popović, M., Trostinska, R. O međujezičnoj hrvatsko-ukrajinskoj homonimiji. U: Zagreb: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 24, 1989. – Str. 71-80.
 5. Menac, A., Kovalj, A. P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb, 1979.
 6. Užarević, J. Umijeće prevođenja. U: Književna smotra, 83. – Zagreb, 1991. – Str. 126-129.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij