Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS
4
Šifra
117837
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u problematiku književnog prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja književnih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Vrste prevođenja. Pojam književno prevođenje (KP). KP kao znanost. KP: teorija prevođenja. KP kao čimbenik međukulturalne komunikacije. Iz ukrajinske povijesti prevođenja. Prijevodi ukrajinskih književnih djela u Hrvatskoj u novije vrijeme.
 2. Prevođenje vlastitih imena književnih junaka kao translatološki problem. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 3. Gramatičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 4. Leksičke transformacije. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 5. Prevođenje frazema. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 6. Prevođenje dijalektizama. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 7. Prevođenje ekspresivnog leksika. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 8. Prevođenje bezekvivalentnog leksika. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 9. Međujezični homonimi. Prevođenje ukrajinske proze na hrvatski.
 10. Specifičnost prevođenja poezije (zvučnost, semantika, rima, ritam). Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 11. Doslovni (bukvalni) prijevod. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 12. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 13. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog jezika na hrvatski.
 14. Priprema za ispit.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih tipova tekstova i specifičnosti različitih vrsta prevođenja
 2. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 3. primijeniti književnoznanstvena znanja u procesu prevođenja djela koja pripadaju različitim književnim rodovima
 4. definirati probleme u prevoditeljskom procesu i pronalaziti rješenja odabirom odgovarajućih strategija prijevoda ovisno o vrsti prijevoda
 5. procijeniti potrebu i odabrati odgovarajući oblik cjeloživotnog usavršavanja
Metode podučavanja
Metoda usmenog izlaganja, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ: Юніверс, 2002.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001.
 3. Ivir, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.
Dopunska literatura
 1. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ: Факт. – Наш час, 2006.
 2. Čagalj, I., Svitková, M. Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom. U: Životinje u frazeološkom ruhu. Zagreb, 2014, str. 1–15. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/1a32/c2e425dfeb6337453ee9c7cebe2c858f5f95.pdf?_ga=2.146867955.576472258.1592843251-1311085974.1592843251
 3. Fuderer, T., Šimičić, N. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića "Krađa" s hrvatskoga jezika na ukrajinski. U: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. Zagreb, 2013, str. 209–221.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij