Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
117794
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Uvesti studente u praksu prijevoda književnih tekstova.

Istaknuti važnost razumijevanja književnog teksta kao dijela književne prakse u sinkronijskom i dijakronijskom smislu u književnosti, odnosno kulturi u kojoj je nastao. Pri tome će se posebna pozornost posvetiti stilskim i jezičnim osobinama različitih proznih žanrova iz različitih razdoblja i književnosti španjolskog jezičnog izričaja na jednom broju primjera.
Sadržaj
 1. U uvodnom dijelu ukazat će se, na jednom broju primjera, na probleme praktične naravi s kojima se susreće prevoditelj, a koji su uzrokovani kulturnim i civilizacijskim razlikama između hispanskog svijeta i hrvatske kulture i jezika.
 2. Studente će se uputiti na odgovarajuću pomoćnu literaturu u kojoj mogu naći objašnjenja kulturno-povijesno-književne prirode, kao i na literaturu u kojoj mogu potražiti potrebne jezične ekvivalente. Na primjerima će se pokazati kako tražiti i uočavati razlike unutar književnih tekstova iz različitih nacionalnih književnosti, odnosno književnosti iz različitih kulturnih krugova (koje odlikuju i različiti jezični varijeteti španjolskog jezika).
 3. Uvod u suvremeno književno prevođenje: metode, problemi, alati. Grupni prijevod ulomaka književnih tekstova iz različitih književno-povijesnih razdoblja. Zadaća: svaka skupina provodi istraživanje o zadanom djelu te uređuje prevedeni ulomak.
 4. Prepoznavanje stilskih obilježja ponuđenog teksta i jezičnih specifičnosti istog. Smještanje u kontekst. Analiza i komentar probnih studentskih prijevoda.
 5. Analiza i komentar probnih studentskih prijevoda. Zadaća: prijevod ulomka iz jednog suvremenog španjolskog romana.
 6. Analiza i komentar studentskih prijevoda. Zadaća: prijevod ulomka iz jednog suvremenog hispanskoameričkog romana.
 7. Analiza i komentar studentskih prijevoda. Zadaća: prijevod jednog književnog eseja.
 8. Esej kao žanr. Analiza studentskih prijevoda.
 9. Analiza i komentar studentskih prijevoda. Zadaća: Prijevod izabranih minifikcionalnih tekstova.
 10. Analiza i komentar studentskih prijevoda. Zadaća: prijevod izbora basni iz različitih povijesnih razdoblja. Sintaktički i leksički arhaizmi u književnom prevođenju: pripovjedna proza iz starijih razdoblja.
 11. Komentar gotovog objavljenog prijevoda. Pronaći pogreške ponuditi nova rješenja i obrazložiti. Naglasak na metajeziku.
 12. Čitanje i komentar različitih znanstvenih članaka na temu književnog prevođenja. Svaki student mora napraviti malo istraživanje i predstaviti ga na satu.
 13. Studentska izlaganja.
 14. Studentska izlaganja.
 15. Ispitni prijevod.

Ishodi učenja
 1. Studenti će se znati služiti rječnicima, gramatikama, pravopisima i drugim jezičnim priručnicima u pisanom prevođenju.
 2. Studenti će se upoznati s osnovnim postupcima u prevođenju pripovjedne proze.
 3. Studenti će biti sposobni prenijeti osnovne stilske osobitosti proznih pripovjednih tekstova na španjolskom jeziku u prijevodu na hrvatski jezik.
 4. Studenti će znati prepoznati osnovne pripovjedne postupke te stilske i jezične osobitosti različitih pripovjednih tekstova.
 5. Povezati i uklopiti odnosno samostalno primijeniti jezično znanje i vještine prevođenja u prijevodu tekstova različitih jezičnih registara.
 6. Procijeniti i kontrastivno prikazati tekstualne, paratekstualne, izvantekstualne, kontekstualne i interkulturne sadržaje različitih tematika.
 7. Znanje i razumijevanje širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema tekstu kojega valja prevesti. Sposobnost izbora ispravne traduktološke strategije.
Metode podučavanja
Nastava će se odvijati u obliku vježbi. U tijeku 8 ili 9 takvih sesija obradit će se prijevod ulomaka (ne dužih od 2 stranice) iz četiriju književnih djela iz različitih razdoblja i nacionalnih književnosti, ali ne stariji od početka XX. stoljeća niti krajnje dijalektalno ili usko žargonski obilježenih. Studenti će tjedan dana prije uvijek dobiti tekst kojega će prirediti za vježbe. Na satu će se – uz sudjelovanje sviju – čitati zadaće, komentirati i odlučivati za najbolja rješenja.
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje.
Na zadnjem satu u semestru održat će se pismeni ispit koji će se sastojati od prijevoda nekoliko stranica jednog književnog teksta. Svi studenti dobit će kao zadatak prijevod istog teksta.
Prije nego što pristupe ispitu studenti moraju prevesti 10 kartica iz jednog suvremenog španjolskog ili hispanskoameričkog romana. Svaki student dobiva drugi tekst za prijevod.

Obavezna literatura
 1. Jednojezični i dvojezični rječnici, rječnici sinonima, frazeološki rječnici, pravopisni i gramatički priručnici.
 2. Umberto Eco, Otprilike isto. Iskustva prevođenja, Zagreb: Algoritam, 2006.
 3. Esther Morillas y Juan Pablo Arias (ed.), El papel del traductor, Salamanca: Ediciones Colegio de España, 1997. (izbor članaka).
 4. Nataša Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Zagreb: Leykam international, 2015.
 5. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Zagreb: Disput, 2004. (odabrani dijelovi).
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima