Naziv
Prijevodne vježbe 1 : francuski - hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
184209
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj je kolegija putem prevođena općejezičnih i stručnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik razvijati prevoditeljsko umijeće studenata.
Sadržaj
 1. uvod, područje interneta
 2. studentske teme
 3. studentske teme
 4. autorsko pravo - temeljni pojmovi
 5. autorsko pravo - intelektualno vlasništvo
 6. autorsko pravo – krivotvorenje
 7. kontrolni rad
 8. ekologija – arhitektura
 9. ekologija - poljoprivreda
 10. ekologija – obnovljivi izvori energije
 11. ekologija – biologija
 12. ekonomija - mala i srednja poduzeća
 13. kontrolni rad
 14. ekonomija - turizam
 15. završni kontrolni rad

Ishodi učenja
 1. pri prevođenju učinkovito i kritički koristiti tiskana i internetska jezična pomagala
 2. samostalno i odgovorno izvršavati prevoditeljske zadatke
 3. sastaviti kraći vlastiti glosar za prijevod stručnog teksta
 4. uočiti osnovne razlike između prevođenja općejezičnog i stručnog teksta
 5. analizirati jezične i izvanjezične elemente izvornog teksta
 6. procijeniti različita prevoditeljska rješenja i izabrati najbolje
 7. kritično i analitično pristupati konkretnom tekstu te uspješno analizirati tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova
 8. samostalno prevesti s francuskog na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika, odnosno s hrvatskog na francuski tekstove novinskog diskursa o općim temama
 9. učinkovito se koristiti mogućnostima i suvremenim digitalnim tehnologijama te razviti njihovu primjenu u prevoditeljskoj djelatnosti
Metode podučavanja
izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova, vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe, provjera razumijevanja), poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Petit Robert, Dictionnaires Le Robert
 2. Putanec, V. : Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb
 3. http://www.cnrs.fr/
 4. http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
 5. http://pravopis.hr/
 6. http://hjp.novi-liber.hr/
 7. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
Dopunska literatura
 1. novinski tekstovi, stručni tekstovi iz raznih područja, pravilnici, zakoni

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij