Naziv
Češki prijevodni seminar I
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
184177
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke publicističkog prevođenja.
 3. Vrste publicističkih tekstova i izričaja, žanrovi i teme, nekoliko primjera.
 4. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, politika.
 5. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, gospodarstvo i financije.
 6. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, socijalna pitanja.
 7. Prevođenje i analiza članaka iz dnevnog tiska, život.
 8. Prevođenje i analiza članaka iz tjednih i mjesečnih časopisa.
 9. Različite teme za prevođenje iz tjednika i mjesečnika, analiza i prijevodi.
 10. Prevođenje publicističkih i stručnih knjiga.
 11. Prevođenje neknjiževnog jezika. Prevođenje tekstova starijeg datuma nastanka.
 12. Usporedbe tekstova iz različitih razdoblja 20. stoljeća, prevođenje i analiza.
 13. Usporedbe tekstova iz različitih razdoblja 20. stoljeća, prevođenje i analiza.
 14. Samostalno studentsko uređivanje prevedenoga teksta.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Analizirati i rašcčanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 2. Prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice izmeðu Hrvatske i Ceške te steceno znanje primijeniti u razlicitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 3. Primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 4. Razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 5. Samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
Metode podučavanja
Rad na odabranim publicitičkim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik, Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995.
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura
 1. N. Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
 2. U. Eco, Otprilike isto: iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb 2006.
 3. M. Beker, „Književnost u prijevodu“. U: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb 1995, str. 127-148.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij