Naziv
Češki prijevodni seminar II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
184178
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke prevođenja audio-vizualnih formi.
 3. Recepcija audio-vizualnih formi – audio komponenta i dijalog lista
 4. Praktični rad – prilagodba naslova
 5. Prevođenje kratkih audio-vizualnih formi – kratki animirani film.
 6. Praktični rad i analiza.
 7. Prevođenje igranog filma
 8. Praktični rad i analiza.
 9. Prevođenje dokumentarnih serija/filmova
 10. Praktični rad i analiza.
 11. Prevođenje ulomka kazališne predstave.
 12. Praktični rad i analiza.
 13. Prevođenje radijske emisije.
 14. Praktični rad i analiza.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 2. Interdisciplinarno povezati i upotrijebiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju bohemistike sa svojim drugim studijskim programom
 3. Pprepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice izmeðu Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 4. Razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 5. Primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 6. Samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na ůeškom jeziku birajuci odgovarajuci stil
Metode podučavanja
Rad na odabranim audio-vizualnim formama - igrani film, dokumentarni film, radijska emisija, ...
Metode ocjenjivanja
Izrada samostalnog prijevodnog projekta.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik, Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij