Naziv
Prijevodne vježbe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
30
Šifra
52158
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s osnovama pisanog prevođenja i prijevodnih tehnika te ih osposobiti za samostalno prevođenje jednostavnijih književnih i stručnih tekstova uz uporabu metode povratnoga prijevoda u svrhu provjere prijevodne ekvivalencije.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom; smisao prevođenja, značenje i opće prijevodne tehnike
 2. Prijevod realija, izrada glosara
 3. Kontekst u prijevodu
 4. Značenje i kako ga prenijeti
 5. Doslovan prijevod: kada ga upotrijebiti, kada ga izbjegavati
 6. Idiomi: značenje i kako ga prevesti
 7. Provjera znanja
 8. Formalni i prirodni ekvivalenti i prijevodna ekvivalencija
 9. Prijevod kratica, akronima
 10. Stil u književnim i stručnim tekstovima
 11. Stručna terminologija: gdje je pronaći i kako je koristiti
 12. Lažni parovi
 13. Metoda povratnoga prijevoda u svrhu provjere značenja
 14. Provjera znanja
 15. Rezultati i analiza usvojenoga znanja i postignutog uspjeha

Ishodi učenja
 1. analizirati značenje španjolskih rečenica u tekstovima iz raznih područja, u cilju pronalaženja prirodnoga ekvivalenta.
 2. učinkovito se koristiti raznim rječnicima u cilju pronalaženja ispravnoga prijevodnog rješenja u određenom kontekstu.
 3. primijeniti tehniku povratnoga prijevoda u svrhu provjere vlastitih prijevodnih rješenja
 4. prevesti jednostavnije tekstove iz raznih područja točno, ispravno i u duhu hrvatskoga jezika.
 5. ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine.
 6. samostalno prevesti sa španjolskoga na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
Metode podučavanja
Interaktivno podučavanje,samostalan rad na tekstu, grupni rad
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje; redovito polaženje i sudjelovanje u nastavi, tjedni prijevodi u obliku domaćih zadataka, periodične provjere znanja (2), pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Vinja, V.: Španjolsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 2. Real Academia Española, online rječnik
 3. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998
 4. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2003.
 5. Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo, Ignacio Bosque, Ediciones SM, Madrid
Dopunska literatura
 1. Merriam-Webster's Spanish-English VISUAL Dictionary, Merriam-Webster Inc., Springfield, Massachusetts, 2011
 2. World reference, online rječnik
 3. Linguee.es, online rječnik
 4. Enciclopedia jurídica, www.enciclopedia-juridica.biz14.com

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar