Naziv
Češki prijevodni seminar III
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
184179
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Nadilaženje izazova pri prevođenju turističkih, administrativnih i pravnih tekstova s češkoga na hrvatski i kraćih tekstova s hrvatskoga na češki na razini B2/C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Upoznavanje s obvezama, literaturom i seminarskim temama.
 2. Funkcionalni stilovi i njihovo razlikovanje. Postupak prevođenja. Teorija prevođenja vs. kritika prijevoda. Praktična strana prevođenja. Strojno prevođenje. Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska. Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 3. Specifičnosti prevođenja turističkih tekstova. Turistički vodiči. Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska. Pismeno prevođenje na hrvatski.
 4. Turizam kao gospodarska grana. Punomoć. Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska. Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 5. Turizam kao gospodarska grana. Povijest grada/mjesta Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska.
 6. Kučni red u turističkoj destinaciji. Uputstvo za upotrebu. Aktualni tekst iz dnevnog ili stručnog tiska. Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 7. Geografski opis turističke destinacije. Opis turističke ponude. Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 8. Geografski opis turističke destinacije. Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 9. Specifičnosti sudskog prevođenja. Izvadak iz sudskog registra. Pismeno prevođenje na hrvatski.
 10. Turistička gastronomska ponuda Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 11. Turistička gastronomska ponuda Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 12. Specifičnosti prevođenja terminologije na pr. riba Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 13. Izazovi sudskog prevođenja.Potvrda porezne uprave. Pismeno prevođenje na hrvatski i češki.
 14. Izazovi sudskog prevođenja. Vjenčani list. Pismeno prevođenje na hrvatski.
 15. Izazovi pripreme za turističko vođenje. Mala proba usmenog prevođenja.

Ishodi učenja
 1. analizirati i raščlanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. na češkome jeziku na razlicčte sintakticke načine izraziti jednu informaciju (u govornom/pisanom obliku, službenom/neslužbenom tonu, privatnom/oficijelnom registru)
 4. primijeniti jezično-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 5. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 6. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajuci odgovarajuci stil
Metode podučavanja

Interaktivna online nastava preko prijevodnih viježbi, objašnjavanja i pomoč profesora pri usvajanju gradiva, prezentacije, timski rad, e- učenje, korištenje AV pomagala, aplikacije.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka (pismenih i usmenih), položeni testovi tijekom semestra.
Ispit na kraju semestra je usmeni i podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Levý, J.: Umění překladu, Praha, 1998.
 2. Slovník spisovného jazyka českého http://ssjc.ujc.cas.cz/
 3. kol.: Srbocharvátsko-český slovník, Praha, 1982.
 4. https://prirucka.ujc.cas.cz/
Dopunska literatura
 1. Barić, E. i sur. : Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb, 1999.
 2. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 3. Čermák, F., Hronek, J. i Machač, J. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1- 4 Leda, Praha 2009. (2. přepracované a doplněné vydání)
 4. Příruční slovník a databáze lexikálního archivu https://bara.ujc.cas.cz/psjc/help.php
 5. Fisher, Z.: Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání, HOST, Brno, 2009.
 6. kol.: Češko-srpski rečnik, Beograd, 2001.
 7. Levý, J. : České teorie překladu, Praha,1996.
 8. Vrbová, A.: Stylistika pro překladatele, Texty a cvičení, Karolinum, Praha 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij