Naziv
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
117795
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da studenti kroz samostalno prevođenje kao i analizu vlastitih i tuđih prijevoda, usvoje temeljne prevoditeljske vještine i znanja. Studenti će naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati potencijalne probleme i primijeniti odgovarajuću metodu za postizanje prijevodne ekvivalencije.
Sadržaj
 1. Tekst iz područja teorije prevođenja
 2. Tekst iz područja kulture
 3. Tekst iz područja arheologije
 4. Provjera znanja
 5. Analiza prijevoda
 6. Tekst iz područja turizma
 7. Novinski članak iz područja sporta
 8. Novinski članak iz područja aktualne politike
 9. Provjera znanja
 10. Analiza prijevoda
 11. Tekst iz područja gastronomije
 12. Prijevod PowerPoint prezentacija
 13. Prijevod audio-vizualnih materijala (podslovljavanje)
 14. Prijevod odabranoga književnog teksta
 15. Završna provjera znanja

Ishodi učenja
 1. steći napredna znanja u području prevođenja te će u stručnom profesionalnom kontekstu moći pokazati podrobno razumijevanje teorijskih, a iznad svega praktičnih aspekata i metodologije rada u ovom području.
 2. predvidjeti i kontrolirati tijek složenih situacija u pisanom prevođenju s pomoću metodologije rada prilagođene znanstvenom, stručnom i općem području.
 3. prepoznati kulturološke razlike u njihovim sociološkim i tekstualnim dimenzijama i njihov utjecaj na postupak prevođenja i na prijevod kao njegov proizvod.
 4. ocijeniti vlastiti rad i poduzeti korake u cilju kontinuiranog rasta i poboljšavanja sposobnosti.
 5. izraditi prijevod koji ispunjava svrhu/cilj prevođenja i ostvaruje cilj komunikacijske situacije.
 6. objasniti i/ili obrazložiti odluke donesene u postupku prevođenja.
 7. samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg i strukovnog jezika te s hrvatskoga na španjolski tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 8. upotrebljavati morfosintaktičke strukture svojstvene vrsti i funkciji teksta španjolskoga jezika koji se prevodi i analitički ih usporediti s drugim rješenjima, vrednovati ih ili kritički izabrati primjerenije rješenje
 9. znanje i razumijevanje širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantnih za usvajanje i aktivan odnos prema tekstu koji valja prevesti; sposobnost izbora ispravne traduktološke strategije
Metode podučavanja
vježbe, samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje, tjedni domaći zadaci, sudjelovanje u nastavi, periodične provjere znanja, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vinja, V.: Španjolsko-hrvatski rječnik, Školska knjiga Zagreb, 1991.
 2. Real Academia Española, online rječnik
 3. Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo, Ignacio Bosque, Ediciones SM, Madrid
 4. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. World reference, online rječnik
 2. Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2003.
 3. Specijalizirani dvojezični rječnici, ovisno o poznavanju ostalih stranih jezika

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij