Naziv
Češki prijevodni seminar IV
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS
2
Šifra
184180
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti kroz praktično iskustvo razvijaju i unapređuju prijevodne kompetencije, tj. analizu prijevodne situacije s obzirom na komunikacijske i funkcionalne čimbenike, analizu izvornog teksta i prepoznavanje prevodilačkih problema te primjenu odgovarajućih prijevodnih strategija i postupaka s obzirom na zahtjeve komunikacijske situacije.
Sadržaj
 1. Uvod.
 2. Specifičnosti i značajke književnog prevođenja.
 3. Interpretacija i prevođenje.
 4. Praktični rad na odabranom tekstu.
 5. Prevođenje poezije.
 6. Praktični rad na odabranom tekstu.
 7. Prevođenje drame.
 8. Praktični rad na odabranom tekstu.
 9. Prevođenje proze.
 10. Praktični rad na odabranom tekstu.
 11. Prevođenje neknjiževnog jezika. Prevođenje tekstova starijeg datuma nastanka.
 12. Praktični rad na odabranom tekstu.
 13. Prevođenje frazema, neologizama, igre riječima, vlastitih imena. Prevoditeljeve intervencije u izvorni tekst.
 14. Praktični rad na odabranom tekstu.
 15. Lektura i urednički rad. Književno tržište i mogućnosti objavljivanja književnih prijevoda. Status prevoditelja.

Ishodi učenja
 1. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 2. primijeniti naučeni književnokritički aparat i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja
 3. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta
 4. sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku
 5. Studenti će primijeniti relevantno znanje o kulturi, povijesti i međukulturnim razlikama.
Metode podučavanja
Seminari.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha, 2009.
 2. Slovník české frazeologie a idiomatiky I. - III., Academia, Praha, 1983-88.
 3. A. Novosad, D. Profeta, Hrvatsko-češki rječnik; Informator, Zagreb, 1999.
 4. Příruční mluvnice češtiny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995.
 5. Z. Ribarova, S. Ribarova, Češka gramatika, Porfirogenet, Zagreb, 2015.
 6. J. Levý, Umění překladu, Praha, 1998.
Dopunska literatura
 1. N. Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
 2. U. Eco, Otprilike isto: iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb 2006
 3. M. Beker, „Književnost u prijevodu“. U: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb 1995, str. 127-148.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij