Naziv
Proces ovladavanja jezikom
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117844
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvid u složenost procesa usvajanja, obrade i uporabe jezika, te u suvremene teorije i temeljne pojmove vezane uz usvajanje i poučavanje inoga jezika. Ovladavanje stručnom terminologijom. Kritičko promišljanje teorijskih aspekata ovladavanja inim jezikom. Samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. Language acquisition and language learning; first language, second language, foreign language
 2. 2 Theories of language acquisition
 3. 3 Input, output and interaction
 4. 4 Individual and contextual factors in language acquisition
 5. 5 Revision – Test 1
 6. 6 Theories of foreign language teaching
 7. 7 Communicative language competence
 8. 8 Language needs analysis
 9. 9 Intercultural competence
 10. 10 Revision – Test 2
 11. 11 Language awareness
 12. 12 Language learner autonomy
 13. 13 Classroom discourse
 14. 14 Research into language learning and teaching
 15. 15 Revision – Test 3

Ishodi učenja
 1. 1. povezati i objasniti načela temeljnih teorija usvajanja drugoga jezika
 2. 2. povezati i objasniti svrhu i rezultate suvremenih istraživanja u području usvajanja drugoga jezika
 3. 3. usporediti i protumačiti metode učenja i poučavanja engleskog kao inog jezika kroz povijest
 4. 4. objasniti i temeljne individualne razlike učenika u procesu učenja i usvajanja engleskog kao inog jezika, te predvidjeti kako će navedene razlike utjecati na određene aspekte učenja i poučavanja
 5. 5. objasniti i povezati ključne pojmove na kojima se temelji suvremena nastava engleskog kao inog jezika
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena tri testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita.

Obavezna literatura
 1. Lightbown, P.M., Spada, N. (2006). How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press
 2. Gass, M., Behney, J. & Plonsky, L. (2013) Second language acquisition: An introductory course (4th ed). New York: Routledge.
 3. Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology. London: Pretice Hall.
Dopunska literatura
 1. Medved Krajnović, M. (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanje procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam International d.o.o. -
 2. Ellis, R. i Shintoni, N. (2014) Exploring language pedagogy through second language acquisition research. Routledge.
 3. Doughty, C. J. i Long, M. H. (ur.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden, MA, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij