Cilj
Omogućiti studentima stjecanje uvida u temeljne vidove procesa usvajanja, obrade i uporabe drugog jezika kao i u suvremene teorijske postavke na tom području. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog promišljanja o tim teorijama i potaknuti ih na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, literatura, studentske obveze
 2. Temeljni pojmovi i nazivi
 3. Kontrastivna analiza i Analiza pogrešaka
 4. Međujezik
 5. Međujezik i međujezični utjecaji
 6. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 7. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 8. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 9. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 10. Uloga inputa i interakcije
 11. Individualni čimbenici i razlike
 12. Individualni čimbenici i razlike
 13. Uloga društvenog konteksta
 14. Razvoj dvojezičnosti
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove iz područja istraživanja procesa učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 2. prepoznati i objasniti temeljne postavke ključnih teorijskih usmjerenja u procesu učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 3. prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 4. definirati pojam međujezika i objasniti njegove značajke
 5. analizirati značajke međujezika učenika španjolskog kao stranog jezika
 6. prepoznati, kategorizirati i analizirati pogreške učenika španjolskog kao stranog jezika
 7. definirati pojam dvojezičnosti i objasniti njegove temeljne značajke
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka koji prate predavanja na zadane teme. Nakon predavanja o teorijama i modelima učenja i usvajanja drugog jezika, studenti prema zadanim kriterijima moraju konzultirati stručnu literaturu te samostalno odabrati i prezentirati ostalim kolegama po jedan teorijski znanstveni rad. Na usmenom ispitu moraju pokazati vladanje ključnim pojmovima s područja te sposobnost promišljanja o procesu učenja i usvajanja drugog ili stranog jezika u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij.

Obavezna literatura
 1. Baralo, M. (2004), La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid: Arco Libros.
 2. Griffin, K. (2011), Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L, Madrid: Arco Libros.
 3. Santos Gargallo, I. (2003), Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, Madrid: Arco Libros.
 4. Medved Krajnović, M. (2010), Od jednojezičnosti do višejezičnosti, Zagreb: Leykam International.
Dopunska literatura
 1. Bagarić Medve, V. (2012), Komunikacijska kompetencija - Uvod u teorijske, empirijske i primijenjene aspekte komunikacijske kompetencije u stranome jeziku, Osijek: Filozofski fakultet
 2. Jelaska, Z. i suradnici (2005), Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (odabrana poglavlja)
 3. Koike, D. A., Klee, C. A. (2003), Lingüística aplicada. Adquisición del español como segunda lengua, New York: John Wiley and Sons
 4. Lightbown, P. M., Spada, N. (2006), How languages are learned, Oxford: Oxford University Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij