Naziv
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS bodovi
2
Šifra
124511
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Omogućiti studentima uvid u produbljene teorijske spoznaje o procesu usvajanja, obrade i uporabe drugog jezika, posebno iz psiholingvističke perspektive. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog promišljanja o procesu učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika i potaknuti ih na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. Usvajanje drugog ili stranog jezika u odrasloj dobi
 2. Usvajanje drugog ili stranog jezika u odrasloj dobi
 3. Kognitivni procesi u usvajanju drugog ili stranog jezika
 4. Kognitivni procesi u usvajanju drugog ili stranog jezika
 5. Kognitivni procesi u usvajanju drugog ili stranog jezika
 6. Usvajanje jezičnih vještina
 7. Usvajanje jezičnih vještina
 8. Usvajanje leksika
 9. Usvajanje gramatike
 10. Usvajanje stranog jezika u institucionalnom okruženju
 11. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 12. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 13. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 14. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti osnovne istraživačke postupke koji se primjenjuju u istraživanjima procesa učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 2. prepoznati, analizirati i prikazati osnovnu strukturu istraživačkog rada
 3. prepoznati i objasniti osnovne kognitivne procese u usvajanju drugog/stranog jezika
 4. prepoznati i objasniti značajke usvajanja drugog/stranog jezika u odrasloj dobi
 5. prepoznati i objasniti značajke usvajanja drugog/stranog jezika u institucionaliziranom okruženju
 6. objasniti značajke usvajanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina i jezičnih znanja iz psiholingvističke perspektive
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka koji prate predavanja na zadane teme. Nakon predavanja o metodama istraživanja procesa usvajanja drugog ili stranog jezika, studenti prema zadanim kriterijima moraju konzultirati stručnu literaturu te u paru odabrati i prezentirati ostalim kolegama po jedan znanstveno-istraživački rad. Na usmenom ispitu moraju pokazati vladanje produbljenim pojmovima s područja te sposobnost promišljanja o procesu učenja i usvajanja drugog ili stranog jezika u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij.

Obavezna literatura
 1. Alonso, E. (2012) Soy profesor/a. Aprender a enseñar 2. Los componentes y las actividades de la lengua, Madrid: Edelsa.
 2. Doughty, C., Williams, J. (2009) Atención a la forma en la adquisición de lenguas segundas en el aula, Madrid: Edinumen Editorial.
 3. Hedge, T. (2000) Teaching and learning in the language classroom, Oxford: Oxford University Press.
 4. Medved Krajnović, M. (2010) Od jednojezičnosti do višejezičnosti, Zagreb: Leykam International.
Dopunska literatura
 1. Andrew, P. (2012) The Social construction of age. Adult foreign language learners, Bristol: Multilingual Matters
 2. Petrović, E. (1998) Teorija nastave stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij