Naziv
Proces usvajanja drugog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
117622
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Omogućiti studentima stjecanje uvida u temeljne aspekte procesa usvajanja drugog jezika.
Sadržaj
 1. Uvod, sadržaj kolegija, obveze studenata, vrjednovanje
 2. Teorije usvajanja drugog jezika
 3. Teorije usvajanja drugog jezika
 4. Uloga inputa i interakcije u usvajanju drugog jezika
 5. Međujezik
 6. Utjecaj prvog jezika na proces usvajanja drugog
 7. Dvojezičnost, razvoj dvojezičnosti
 8. Faktor dobi u usvajanju jezika
 9. Subjektivni faktori i individualne razlike u usvajanju drugog jezika
 10. Subjektivni faktori i individualne razlike u usvajanju drugog jezika
 11. Uloga društvenog konteksta u usvajanju jezika
 12. Kognitivna znanost i usvajanje drugog jezika
 13. Kognitivna znanost i usvajanje drugog jezika
 14. Metode istraživanja procesa usvajanja drugog jezika
 15. Zaključci, ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa
 2. Objasniti temeljne postavke ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika
 3. Prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 4. Protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na francuskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti.
 5. Ovladati stručnim nazivljem u području usvajanja jezika
Metode podučavanja
Izravno poučavanje. Poučavanje raspravom i otkrivanjem. Individualni zadatci.
Metode ocjenjivanja
Usmeno izlaganje, seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Acquisition et utilisation d'une langue étrangère, (1990), Paris, Hachette
 2. Besse H., Porquier, R. (1994) Grammaire et didactique des langues, Paris, Didier-Hatier
 3. Castellotti, V. (2001) La langue maternelle en classe de langue étrangère, Paris, CLE, International
 4. Gaona'ch D. (1991) Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère, Paris, Hatier-Didier
 5. Vigner, G. (2001) Enseigner le français comme langue seconde, Paris, CLE, International
Dopunska literatura
 1. Mihaljević-Djigunović J. (1998) Afektivni faktori u učenju stranoga jezika, Zagreb, Filozofski fakultet u Zagrebu
 2. Dabène, L. (1994) Repères sociolingistiques pour l'enseignement des langues, Paris, Hachette
 3. Vilke, M. (1991) Vaše dijete i jezik, Zagreb, Školska knjiga
 4. Članci iz stručnih časopisa Le Français dans le monde i La linguistique appliquée, Paris

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij