Naziv
Proseminar iz klasične arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
51100
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Pružiti uvid u temeljna obilježja grčke i rimske civilizacije, u metodologiju rada na izvornoj građi i u mogućnosti znanstvene obrade istraživačkih pitanja u klasičnoj arheologiji.
Sadržaj
 1. Klasična arheologija: temeljna istraživačka pitanja; periodizacija; povijest istraživanja; literatura; znanstvene i muzejske institucije
 2. Pisani izvori u službi klasične arheologije: jezici i pisma; žanrovi i autori; uporaba pisanih vrela u arheološkim raspravama
 3. Prirodna obilježja klasičnog svijeta: geografija; klima i vegetacija; čovjek i okoliš; prirodne katastrofe
 4. Grčke političke institucije od homerskog društva do sloma polisa
 5. Rimske političke institucije od osnutka grada do kasne antike
 6. Rat i mir u klasičnom svijetu
 7. Osnove antičkog gospodarstva
 8. Grad grčkoga svijeta: klasifikacija; urbanizam; građevinske tehnike i inovacije; odnos grada i sela
 9. Grad rimskoga svijeta: klasifikacija; urbanizam; građevinske tehnike i inovacije; odnos grada i sela
 10. Privatni prostor u grčkom i rimskom svijetu
 11. Grčke svetkovine: kalendar; religijske svetkovine; panhelenske igre
 12. Rimske svetkovine: kalendar; religijske svetkovine; trijumf; igre u cirku
 13. Smrt u antici: pogrebni običaji; ukopni obredi; gradovi mrtvih
 14. Pojedinac i antičko društvo: pravni položaj; obitelj; dob; rodne uloge
 15. Stranci u antičkom svijetu: migranti; izbjeglice; barbari

Ishodi učenja
 1. obrazložiti temeljne pojmove grčke i rimske klasične arheologije
 2. pouzdano se služiti literarnim i predmetnim izvorima i literaturom
 3. analizirati izabranu temu iz područja klasične arheologije i napisati seminarski rad
 4. obrazložiti rezultate seminarskog istraživanja
Metode podučavanja
Frontalna nastava, samostalan rad, predstavljanje rezultata i rasprava, vježbanje u uporabi izvora i literature.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje, usmeno izlaganje i predaja seminarskog rada uvjeti su za uspješno polaganje kolegija. Nema brojčane ocjene.

Obavezna literatura
 1. Gizela Richter, A Handbook of Greek Art, London: Phaidon, 1980.
 2. Martin Henig (ur.), A Handbook of Roman Art, London: Phaidon, 1983.
Dopunska literatura
 1. Tonio Hölscher, Klassische Archäologie - Grundwissen, Stuttgart: Theiss, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar