Naziv
Prozaici slovačkoga realizma
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
97430
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s jednim od najznačajnijih razdoblja u povijesti slovačke književnosti, objasniti društveno-političke okolnosti druge polovice 19. stoljeća i uvjete nastanka i razvoja razdoblja predrealizma, 1. i 2. vala slovačkoga književnog realizma. Portretirati najznačajnije prozne autore i analizirati odabrana djela.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada, studentske obveze.
 2. Društveno-političke okolnosti druge polovice 19. stoljeća. Usporedba slovačkog književnog romantizma i realizma, prijelazno razdoblje. Dvije generacije slovačkih književnih realista.
 3. Martin Kukučin, slovački književni bard: život i stvaralaštvo. Martin Kukučin među Hrvatima.
 4. Romani M. Kukučina s hrvatskim motivima: Dom v strani i Mat vola - analiza. Kukučinova djela u hrvatskom prijevodu.
 5. Kukučinove pripovijetke iz hrvatske sredine. Kukučinovi putopisi po hrvatskim krajevima. Kroatizmi u djelima Martina Kukučina.
 6. Pojava žena spisateljica u slovačkoj književnosti: Šoltesova, Vansova, Podjavorinska. Biografije, društvene djelatnosti, književni opusi.
 7. Elena Marothy Šoltesova: Moje deti - analiza romana.
 8. Terezia Vansova: Sirota Podhradskych - analiza romana.
 9. Smjena generacija i usporedba 1. i 2. vala slovačkoga književnog realizma. Časopisi i kritičari. Obilježja proze.
 10. Timrava: život, stvaralaštvo i analiza kratke proze.
 11. Jozef Gregor Tajovsky: život, stvaralaštvo i analiza kratke proze.
 12. Janko Jesensky: život, stvaralaštvo i analiza kratke proze.
 13. Drugi val realizma i početci modernističkih tendencija.
 14. Slovački književni realizam u europskom kontekstu.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i analizirati relevantna obilježja književnopovijesnih razdoblja i individualnih djela unutar slovačke književnosti
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, studentska izlaganja i prezentacije, rad s tekstom, zajedničke analize i diskusije, studentsko vođenje dnevnika čitanja, mentorski i individualni rad.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja, provjera izvršavanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u njoj, izrada i usmena prezentacija najmanje jednoga seminarskog rada, čitanje lektire i vođenje Dnevnika čitanja).

Obavezna literatura
 1. Čuzy, L.- Gbur, J.- Kršakova, D.- Mikulova, M.- Roberts, D.- Zambor, J.: Panorama slovenskej literatury II, SPN, Bratislava 2005.
 2. Mraz, A.: O slovenskych realistickych prozaikoch, Bratislava 1956.
 3. Stričević-Kovačević, Z.: Hrvatski motivi u djelima Martina Kukučina, NZMH, Zagreb 1998.
 4. Sedlak, I. i sur.: Dejiny slovenskej literatury I,II, Martin, Bratislava 2009.
Dopunska literatura
 1. Šmatlak, S.: Dejiny slovenskej literatury, Tatran, Bratislava 1988.
 2. Leksikon stranih pisaca, ŠK, Zagreb 2001.
 3. Solar, M.: Teorija književnosti, Zagreb 1997.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar