Naziv
Prozodija riječi i rečenice
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
4
Šifra
160771
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta je upoznavanje s osnovama prozodije govora, funkcijama prozodije, parametrima prozodijskog opisa – tonom, glasnoćom i trajanjem, i prozodijskim jedinicama. Cilj je usvajanje temeljnih fonetskih i fonoloških pojmova potrebnih za opis prozodije riječi i rečenice u različitim jezičnim sustavima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij (cilj, ishodi učenja, obveze studenata, literatura). Definiranje prozodijskih ili suprasegmentnih obilježja, funkcije prozodije. Najava zadataka i načina rada i podjela literature za seminarska izlaganja.
 2. Definiranje, bilježenje i razgraničavanje prozodijskih jedinica: mora, slog, stopa, riječ, intonacijska jedinica i rečenica. Fonetska transkripcija prozodije riječi.
 3. Osnovni prozodijski parametri: tonska visina, dužina i glasnoća. Odnos akustičkih pojmova opisa zvučnog signala i perceptivnih korelata. Akustički i perceptivni opis hrvatskoga naglasnoga sustava.
 4. Prozodijski sustavi naglasaka riječi, osnovni pojmovi i kriteriji podjele. Podjela na jezike s tonskim, visinskim i udarnim naglasnim sustavom. Prozodija riječi u jezicima s visinskim naglaskom (opisi slovenskog, švedskog, norveškog, litavskog i drugih jezika).
 5. Opis prozodije rečenice hrvatskoga standardnoga jezika, nekih dijalekata i mjesnih govora. Visinski i udarni sustavi u hrvatskome.
 6. Prozodija riječi u tonskim jezicima. Seminar Opis jezika s tonskim naglasnim sustavom (mandarinskog kineskog, kantonskog kineskog, tajskog te drugih tonskih jezika).
 7. Prozodija riječi u jezicima s udarnim naglaskom, podjela jezika s obzirom na vezano ili slobodno mjesto naglaska. Opis jezika s udarnim naglasnim sustavom (na primjeru engleskog, njemačkog, francuskog, češkog, poljskog, bugarskog i drugih jezika).
 8. Prozodija rečenice i intonacijske jedinice; ritam, stanka, intonacija, fokus. Osnove bilježenja rečenične intonacije.
 9. Određivanje granice intonacijskih jedinica i vrsta jezgara u hrvatskome.
 10. Međuodnos prozodije riječi i prozodije rečenice.
 11. Seminarska izlaganja.
 12. Seminarska izlaganja.
 13. Seminarska izlaganja.
 14. Ponavljanje i kolokvij.
 15. Povratna informacija studentima, evaluacija rada studenata. Anketa za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu.

Ishodi učenja
 1. Definirati prozodijska ili suprasegmentalna obilježja, nabrojati funkcije prozodije.
 2. Odrediti prozodijske jedinice moru, slog, prozodijsku riječ, intonacijsku jedinicu i rečenicu.
 3. Objasniti osnovne parametre u percepciji prozodije: tonsku visinu, glasnoću i dužinu te ih prepoznati u akustičkom prikazu zvuka.
 4. Klasificirati jezike prema sustavu prozodije riječi na tonske, visinske i udarne.
 5. Objasniti međuutjecaj leksičkog tona i rečenične intonacije.
 6. Objasniti karakteristike prozodije riječi i prozodije rečenice hrvatskoga standardnoga jezika i nekih hrvatskih idioma.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Clark, J. E., Yallop, C., & Fletcher, J. (2007). An introduction to phonetics and phonology. (Third Edition), Malden, Oxford, Carlton: Bleckwell. (str. 326-371.)
 2. Garde, P. (1993) Naglasak. (Prevoditelj D. Raguž). Zagreb: Školska knjiga.
 3. Škarić, I. Fonetika hrvatskoga književnoga jezika. U: Babić, S., D. Brozović, I. Škarić, S. Težak. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. Poglavlja: Prozodija riječi, str. 120-134; Rečenična prozodija, str. 135-145.
Dopunska literatura
 1. Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press. (Poglavlje Tonogenesis, str. 42-46)
 2. Ladd, D. R. (2008). Intonational phonology. Cambridge University Press. (odabrana poglavlja)
 3. Izbor recentnih znanstvenih radova iz časopisa o fonetskim znanostima i fonologiji (Govor, Suvremena lingvistika, Language and Speech, Journal of Phonetics, Phonetica, The Journal of the Acoustical Society of America, Phonology, Phonology Yearbook, Linguistische Arbeiten, Nordic Journal of Linguistics i drugi) te sazetaka sa fonetskih skupova (ICPhS, Speech Prosody).

Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar