Naziv
Psihologija boli
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
3
Šifra
51227
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je da studenti mogu objasniti kako se psihologija, kao znanost i struka, teorijski i praktično odnosi prema doživljaju fizičke boli, kako akutne tako i kronične. Studenti će usvojiti specifična znanja o prirodi boli s naglaskom na povezivanje psiholoških čimbenika doživljaja kako akutne tako i kronične boli. Studenti će usvojiti i postupke mjerenja i procjene boli kako kod odraslih i kod djece. Upoznat će se s temeljnim metodama ublažavanja boli koji se temelje na psihološkom pristupu.
Sadržaj
 1. Sličnosti i razlike osjeta i percepcije fizičke boli prema ostalim osjetno perceptivnim sustavima.
 2. Biološke osnove doživljaja intenziteta i kvalitete boli. Receptori i centralna reprezentacija.
 3. Teorijski pristupi objašnjenja uloge psiholoških čimbenika u modulaciji akutne boli.
 4. Metode mjerenja intenziteta i kvalitete boli kod odraslih i djece.
 5. Individualne razlike u doživljavanju i iskazivanju boli (uloga spola, roda, osobina ličnosti, kulturnih i rasnih razlika).
 6. Psihološka stanja i doživljaj akutne boli (uloga emocija, pažnje)
 7. Očekivanje i učenje kao modulatori boli.
 8. Psihološki čimbenici placebo učinka kod akutne boli.
 9. Placebo učinak - prikazivanje filma
 10. Kronična bol.
 11. Psihološke karakteristike ljudi koji pate od kronične boli.
 12. Načini prilagodbe na kroničnu bol.
 13. Fantomska bol
 14. Psihološki pristup u tretmanu kronične boli
 15. Termim kolokvija

Ishodi učenja
 1. Objasniti razlike između osjeta boli i ostalih osjetno perceptivnih sustava.
 2. Objasniti ulogu različitih psiholoških faktora (učenja, očekivanja, emocija, pažnje) u modulaciji osjeta boli, te objasniti pretpostavljene mehanizme te modulacije.
 3. Ilustrirati različite metode mjerenja boli kod zdravih i osoba koje pate od boli te objasniti razlike u tim metodama.
 4. Razlikovati glavne psihološke pristupe u tretmanu akutne ili kronične boli i objasniti teorijsku osnovicu njihove primjene.
Metode podučavanja
Predavanja s ilustracijama.
Metode ocjenjivanja
Po sredini semestra održat će se jedna provjera znanja (kolokvij), a na kraju je pismeni ispiti. Udio kolokvija u ukupnoj ocjeni je 30%, a pismeni 70%. Po potrebi biti će organiziran i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ivanec, D. (2004). Psihološki čimbenici akutne boli. Suvremena psihologija, 7(2), 271-309.
 2. Ivanec, D. (2015). Placebo učinak i osjet boli - novija istraživanja. Suvremena psihologija, 18(1), 109-135.
 3. Ružić, V. (2010). Uloga očekivanja u doživljaju boli. Klinička psihologija, 3, 65-82.
 4. Havelka, M (ur.) (1998). Zdravstvena psihologija (poglavlje o boli). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Price, D.D. (1999). Psychological Mechanisms of Pain and Analgesia. Progress in Pain Research and Management. Vol. 15. Seattle: IASP Press.
 2. Melzack, R., & Wall, P.D. (1996). The challenge of pain. Penguin Books.
 3. Wall, P.D., & Melzack, R. (2005). Textbook of Pain. Edinburgh: Churchil Livingstone.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar