Naziv
Psihologija učenja i poučavanja matematike
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
3
Šifra
59753
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s razvojnim obilježjima i osobinama učenika te načinima poučavanja relevantnim za ishode pri učenju matematike
Sadržaj
 1. Psihologija obrazovanja i učenje i poučavanje matematike.
 2. Rezultati komparativnih istraživanja „matematičkog ponašanja“.
 3. Međukulturalne razlike u matematici
 4. Rodne razlike u matematičkom ponašanju
 5. Uzroci rodnih razlika.
 6. Razvoj predmatematičkih i matematičkih znanja i vještina
 7. Deklarativno i proceduralno znanje u matematici
 8. Učenje i poučavanje matematičkih pojmova i operacija
 9. Problemski matematički zadaci
 10. Različiti pristupi učenju i poučavanju matematike
 11. Konstruktivistički pristup poučavanju matematike
 12. Međukulturalne razlike u poučavanju matematike
 13. Socio-emocionalni činitelji vezani uz učenje i poučavanje matematike
 14. Stavovi prema matematici
 15. Talentirani/daroviti učenici

Ishodi učenja
 1. Opisati kognitivne i socio-emocionalne karakteristike djece različite dobi i način na koji one djeluju na učenje matematike
 2. Objasniti razvoj matematičkih pojmova kod djece te stjecanje deklarativnih i proceduralnih matematičkih znanja
 3. Vrednovati različite pristupe poučavanju matematike te objasniti utjecaj osobnih i društvenih činitelja na poučavanje matematike
 4. Kritički analizirati istraživanja u području matematičkog ponašanja (efekti poučavanja, razlike među rodovima).
Metode podučavanja
Predavanja i samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se formira na temelju bodova na završnom ispitu (100%).

Obavezna literatura
 1. Liebeck, P. (1995.) Kako djeca uče matematiku. Zagreb: Educa.
 2. Vlahović- Štetić, V., Vizek Vidović, V. (1988.) Kladim se da možeš – psihološki aspekti početnog učenja matematike, Zagreb: Udruga roditelja "Korak po korak".
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar