Naziv
Puškin i njegova plejada
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
52223
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij upoznaje studente sa stvaralaštvom klasičnoga ruskog pisca, Aleksandra Sergeeviča Puškina. Osim njegovim književnim djelima (lirika, epika, drama), kolegij se bavi i mjestom Puškinova stvaralaštva u ruskoj i hrvatskoj književnosti.
Sadržaj
 1. Romantizam: europski i ruski kontekst
 2. Preteče Puškina: Žukovskij i Batjuškov
 3. Dekabristi; Puškinova plejada (Baratynskij)
 4. Puškinova poezija: poezija i pjesnik
 5. Lirika: ljubav, priroda, politika
 6. Poeme: "Cygany" i jurne poeme; "Brončani konjanik"
 7. Roman u stihovima "Evgenij Onegin"
 8. Roman u stihovima "Evgenij Onegin"
 9. Proza: "Povesti Belkina", "Pikovaja dama"
 10. Proza: "Kapitanskaja dočka", "Arap Petra Velikogo"
 11. Drame: "Skupoj rycar'", "Mozart i Sal'eri" (malene tragedije), "Boris Godunov"
 12. Bajke: "Skazka o rybake i rebuke", "Skazka o care Saltane", "Skazka o zolotom petuške"
 13. Epigrami.
 14. Puškin i ruska književnost.
 15. Puškin i hrvatska književnost.

Ishodi učenja
 1. primijeniti književno-teorijsku aparaturu i temeljne spoznaje o stilskim formacijama u analizi književnog djela
 2. kritički prosuđivati književno-teorijsku i književno-povijesnu građu i argumentirano obrazložiti valjanost teksta iz područja ruske književnosti i kulture
 3. primijeniti zakonitosti vezane za interpretaciju književnog teksta
Metode podučavanja
predavanje, rasprava
Metode ocjenjivanja
Ispit na kraju kolegija; seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Flaker, A. 1976. Stilske formacije, Zagreb: SNL.
 2. Flaker, A. 1986. Ruska književnost, Zagreb: SNL.
 3. История русской литературы, I (1980), II (1981), Ленинград: Наука.
 4. Užarević, J. 2020. Ruska književnost od 11. do 21. stoljeća, Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Badalić, J. 1976. Rusko-hrvatske književne studije, Zagreb: Liber. Lauer, R. 2008. Povijest ruske književnosti, Zagreb: Golden marketing. Маймин, Е. А. 1975. О русском романтизме, Москва: Просвещение. Stojnić, M. (ur.) 1976. Ruska književnost. Knjiga 1, Sarajevo: Svjetlost, Beograd: Nolit. Турбин, В. 1978. Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров Москва: Просвещение. Užarević, J. (ur.). 2008. Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Zagreb: Disput.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar