Naziv
Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS
3
Šifra
94480
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s temeljnim tekstovima rabinske literature halahe i filozogije, njihovom poviješću i okolnostima njihovog nastanka i razvoj od Biblije preko Talmuda do danas. Kako bi studenti došli do tih spoznaja analizirat će se najvažniji rabinski tekstovi, poput Mišne, Tosefte, Midraša, Talmuda i dr.
Sadržaj
 1. Povezanost Usmene i Pismene Tore
 2. Okolnosti redakcije Mišne (Tanaim i Juda HaNasi)
 3. Podjela, struktura i sadržaj Mišne
 4. Odnos Mišne i Pisane Tore
 5. Struktura, sadržaj i povijest Tosefte
 6. Amoraim, Johanan Ben Zakaj i ješiva u Javneu: doprinos i značaj
 7. Podjela, struktura i sadržaj Gemare: Jeruzalemski Talmud
 8. Podjela, struktura i sadržaj Gemare: Babilonski Talmud
 9. Halahička hermenautika na primjeru babilonskog Talmuda
 10. Komentari na Bavli (Raši i Tosafisti)
 11. Podjela, struktura i sadržaj ranih Midraša
 12. Podjela, struktura i sadržaj kasnijjih Midraša
 13. Egzegetska hermenautika na primjeru odabranih Midraša
 14. Mišne Tora: struktura, sadržaj, značaj i okolnosti nastanka
 15. Šulhan Aruh: struktura, sadržaj, značaj i okolnosti nastanka

Ishodi učenja
 1. temeljno razumjeti osnovnih pojmova židovskog misticizma, njihove povezanosti s vjerozakonom.
 2. prepoznati specifični pristup kojim židovski misticizam nadopunjuje religijsku praksu.
 3. prepoznati vanjske utjecaje na židovski misticizam te utjecaja židovskog misticizma na suvremenuž i nežidovsku duhovnost
 4. omogućiti razumijevanje odnosa između židovskog misticizma, vjerozakona i misli.
 5. prepoznati mističke elemente u Midrašima, Talmudu i židovskoj misli
 6. prepoznati i klasificirati elemente židovskog misticizma u Tanahu, Talmudu, Midrašu, židovskoj misli i suvremenoj duhovnosti, raspravljati o njima te ih interpretirati.
Metode podučavanja
Metoda izlaganja uz pomoć vizualna pomagala te raspravljanje sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo i sudjelovanje studenta u nastavi, seminar te završni pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kotel Dadon: Židovstvo – život, teologija i filozofija, Zagreb 2004.
Dopunska literatura
 1. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2.;
 2. The Artscroll Series; Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Bavli; Mesorah Publications Ltd.; 2001
 3. The Artscroll Series; Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Yerushalmi; Mesorah Publications Ltd.; 2010
 4. Mishnayot Kehati: Complete 21-volume Boxed Set; Jerusalem; 1994
 5. Midrash Rabbah (10 Vol. Set); Soncino Pr Ltd; 1992
 6. The Mishnah: An Introduction; Jacob Neusner; Jason Aronson; 1994
 7. The Sages: The World and Wisdom of the Rabbi's of the Talmud; Ephraim E. Urbach; Harvard University Press; 1987
 8. Mishneh Torah - Edited by Rabbi Eliyahu Touger - Rabbi Moshe ben Maimon; Moznaim; 1999
 9. Shulhan Aruch
 10. Midrash: An Introduction; Jacob Neusner; Jason Aronson; 1994
 11. Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah); Isadore Twersky; Yale Judaica Series; 1982

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar