Naziv
Ranosrednjovjekovna plastika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
5
Šifra
124357
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti trebaju usvojiti razlikovanje između najranijih djela (iz 7. i 8. te početka 9. st) i djela razvijene predromaničke i ranoromaničke plastike. U arheološkom smislu posebno je važno izlaganje mogućnosti datacije arhitekture na temelju datiranih djela plastike te prikaz primjera rekonstrukcije cjelina crkvenoga namještaja i arhitektonske plastike unutar arhitekture kojoj su pripadali.
Sadržaj
 1. Osnovne podgrupe unutar ranosrednjovjekovne plastike(skulpture): crkveni namještaj, arhitektonska plastika, sarkofazi, predmeti umjetničkog obrta.
 2. Datacijska vrijednost ranosrednjovjekovne plastike.
 3. Razvoj ranosrednjovjekovne plastike u 7. i 8. st. Primjeri datiranih djela izvan Hrvatske.
 4. Spomenici 7. i 8. st. u Hrvatskoj
 5. Povezanost djela 7. i 8. st. sa starokršćanskom plastikom.
 6. Uporišta za dataciju skulpture 9. st. u Hrvatskoj: natpisima datirani spomenici i uz njih povezane radioničke cjeline.
 7. Pluteji i pilastri 9. st. Primjeri cjelovitijih oltarnih pregrada.
 8. Srednji i gornji dijelovi predromaničkih oltarnih pregrada: stupići s kapitelima, zabati i arhitravne grede. Način raščlambe i dekorativni motivi.
 9. Drugi dijelovi predromaničkoga crkvenog namještaja: oltari, amboni i ciboriji. Odabrani primjeri
 10. Arhitektonska plastika, sarkofazi i predmeti umjetničkog obrta u hrvatskoj predromanici
 11. Pojava ranoromaničke skulpture.
 12. Ljudski lik u ranoromaničkoj skulpturi
 13. Ranoromaničke radionice u Hrvatskoj.
 14. Razvoj arhitektonske plastike u ranoj romanici.
 15. Problemi kontinuiteta i diskontinuiteta između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka u svjetlu razvoja plastike.

Ishodi učenja
 1. Znati smjestiti usvojena znanja u širi geografski i kulturni kontekst.
 2. Znati provesti stručnu i znanstvenu analizu kamene građe.
 3. Znati povezati ranosrednjovjekovnu skulpturu s kasnoantičkim morfološkim i dekorativnim obrascima.
 4. Moći predložiti rekonstrukciju fragmentarnih nalaza plastike.
 5. Moći napisati i objaviti stručno ili znanstveno djelo.
Metode podučavanja
U predavanjima će biti predočena načelna razlika između plastike prijelaznih stoljeća (7. i 8.), predromaničkog i ranoromaničkog doba. Djela će biti analizirana sa stilsko-umjetničkog aspekta koji često pruža uporište za dataciju, s obzirom na postojanje eventualnih natpisa (koji su također važan datacijski oslonac) i s obzirom na arheološki kontekst odnosno kontekst pripadnosti određenoj građevini.

Predavanja su popraćena ilustrativnom građom.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ž. Rapanić, Predromaničko doba u Dalmaciji, Split 1987, poglavlja o plastici.
 2. N. Jakšić, Predromaničko kiparstvo, u “Tisuću godina hrvatskog kiparstva”, Zagreb 1997, 13-40.
 3. I. Petricioli, Pojava romaničke skulpture u Dalmaciji, Zagreb 1960.
 4. P. Vežić-M. Lončar, Hoc tigmen – Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije, Zadar 2009.
 5. M. Jurković-I. Matejčić-J. Ziherl, Novigradski lapidarij, Novigrad 2006.
 6. Lj. Karaman, O vremenu krstionice kneza Višeslava, Peristil 3/1960, 107-109.
 7. Lj. Karaman, Sarkofag Ivana Ravenjanina u Splitu i ranosredovječna pleterna ornamentika u Dalmaciji, Starinar III, 3/1924-25, 43-59.
 8. T. Burić, Kameni namještaj predromaničke crkve Sv. Jurja na Putalju iznad Kaštel-Sućurca, Starohrvatska prosvjeta 13/1983, 147-161.
 9. N. Jakšić, Zabati oltarne pregrade iz Crkvine u Biskupiji kod Knina, PPUD 21/1980, 97-109.
 10. N. Jakšić, Majstor koljanskog pluteja, Izdanja HAD-a 8/1984, 243-252.
 11. Oltarna ograda s Koločepa, katalog izložbe, Split 2000.
Dopunska literatura
 1. Corpus della scultura altomedievale, X, Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto 1981.
 2. K. Karpf, Frühmittelalterliche Flechtwerksteine in Karantanien, Innsbruck 2001
 3. R. Menalo, Ranosrednjovjekovna skulptura, Dubrovnik 2003.
 4. A. Piteša, Ranosrednjovjekovni kameni spomenici u Arheološkome muzeju u Splitu, Split 2012
 5. I. Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV, Split 2002.
 6. B. Gabričević, Sarkofag nadbiskupa Ivana pronađen u podrumima Dioklecijanove palače, VAHD 62/1960, 87 i dalje.
 7. I. Žile, Kameni namještaj i arhitektonska plastika prve dubrovačke katedrale, Tisuću godina uspostave dubrovačke (nad)biskupije, Dubrovnik 2001, 455-515.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar