Naziv
Razredni diskurs
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
3
Šifra
118009
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Omogućiti studentima detaljni uvid u specifičnosti didaktičke situacije na satovima stranog jezika s obzirom na komunikacijski pristup nastavi jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, sadržaj kolegija, studentske obveze
 2. Temeljna obilježja komunikacije
 3. Prikaz razredne situacije kao specifične komunikacijske sredine
 4. Interakcija kao bitno obilježje komunikacije u razrednoj sredini
 5. Razredna sredina i razredni dijalog
 6. Proučavanje i analiza razrednog dijaloga – dijakronijski prikaz
 7. Analiza razrednog govora na osnovi transkripata komunikacije na stranim jezicima u didaktičkoj sredini
 8. Analiza razrednog govora na osnovi transkripata komunikacije na stranim jezicima u didaktičkoj sredini
 9. Analiza nastavnikove i učenikove uloge u suvremenoj nastavi jezika
 10. Analiza nastavnikove i učenikove uloge u suvremenoj nastavi jezika
 11. Prikaz i tipologija metajezičnih aktivnosti u didaktičkoj sredini
 12. Prikaz i tipologija metajezičnih aktivnosti u didaktičkoj sredini
 13. Istraživanje razrednoga diskursa
 14. Ponavljanje, zaključci
 15. Ponavljanje, zaključci

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti temeljna obilježja komunikacije u razrednoj sredini
 2. definirati ključne pojmove na kojima se temelji razredni diskurs
 3. poznavati tehnike istraživačkoga rada u nastavi stranih jezika
 4. opisati i usporediti nastavnikovu i učenikovu ulogu u razrednom dijalogu
 5. razumjeti i primijeniti odgovarajuće metajezične aktivnosti u didaktičkoj sredini
Metode podučavanja
Rasprava, individualno istraživanje
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Allwright, D. K. , Bailey, M. (1991) Focus on the Language Classroom, Cambridge, CUP
 2. Bolton, S. (1987) Evaluation de la compétence communicative en langue étrangère, Paris, Hatier-Credif
 3. Cicurel, F. (1985) Parole sur parole, Paris, CLE, International
 4. Vrhovac, Y. (2001) Govorna komunikacija i interakcija na satu stanoga jezika, Zagreb, Naklada Ljevak
Dopunska literatura
 1. Kramsch, C. (1984) Interaction et discours dans la classe de la langue, Paris, Hatier-Didier
 2. Nunan, D. (1989) Understanding Language Classroom, New York, London, Toronto, Prantice Hall International
 3. Peytard, J., Moirand, S. (1992) Discours et enseignement du français,Paris, Hachette
 4. Stručni časopisi Le Français dans le monde; La linguistique appliquée, Paris; Strani jezici, Zagreb

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij