Naziv
Rimska književnost: Rimska komedija A
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
6
Šifra
78991
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Predstaviti izabrane tekstove rimske komedije u njihovu žanrovskom kontekstu i odrediti im mjesto u cjelini antičke komediografske tradicije; omogućiti samostalno proučavanje Plautovih i Terencijevih komedija i osvijestiti njihovu ulogu u formiranju novovjekovne komedije.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Povijest žanra, grčka komedija
 3. Antička teorija komičnoga
 4. Postanak rimske komedije
 5. Fabula togata
 6. Fabula Atellana
 7. Fabula palliata
 8. Tipični postupci prilagodbe grčkih izvornika u rimskoj komediji, contaminatio
 9. Plaut 1. Uvod, tipični likovi.
 10. Plaut 2
 11. Terencije 1: Andria, Hecyra, Heautontimorumenos
 12. Terencije 2: Eunuchus, Phormio, Adelphoe
 13. Recepcija Plauta
 14. Recepcija Terencija
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. analizirati latinski tekst s obzirom na njegova stilska obilježja
 2. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 3. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku terminologiju znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela, primjenjujući ih na korpus latinske književnosti
 4. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
Metode podučavanja
Predavanja, analiza teksta, prevođenje
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Plaut, Amfitrion (bilo koje izdanje izvornika).
 2. Plaut, Izabrane komedije, prev. K. Rac, sv. 1-2, Zagreb, 1952-1959;
 3. Terencije, Heautontimorumen, "Latina et Graeca" V, 1977, br. 10, str. 44-76; prev. D. Novaković.
 4. Terencije, Djevojka s Andra, "Latina et Graeca" III, 1975, br. 6, str. 55-91; prev. D. Novaković.
 5. Terencije, Braća, "Latina et Graeca" V, 1977, br. 9, str. 38-70; prev. D. Novaković.
Dopunska literatura
 1. W. Beare, The Roman Stage, London, 3, 1964.
 2. Plaut, Perzijanac i Trgovac, prir. i prev. D. Novaković, Zagreb 1994.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 8. semestar