Naziv
Rimska književnost: Rimsko govorništvo
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS
6
Šifra
66132
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati važnost, razvoj i sustav govorništva u Rimu od III. st. pr. Kr. do kasnoga Carstva, govorničke i retoričke žanrove te stanje očuvanosti književnih djela koja tim žanrovima pripadaju.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i ciljeva
 2. Govorništvo prije Cicerona (Apije Klaudije, Katon Stariji, Lelije, braća Grakhi, Kras, Antonije). Fragmentarnost izvora
 3. Ciceron kao središnja figura rimske govorničke teorije i prakse. Grčka pozadina rimskog govorništva
 4. Ciceronovi govori – struktura i kontekst, izvedba i zapis
 5. Ciceronovi sudski govori
 6. Ciceronovi politički govori
 7. Refleksija o govorništvu u I. st. pr. Kr. (anonimna Rhetorica ad Herennium, Ciceronova djela De oratore, Orator, Brutus)
 8. Govorništvo na smjeni Republike i Carstva (Azinije Polion, Mesala, Laudatio Turiae)
 9. Uvođenje deklamacija kao obvezatne sastavnice govorničkoga obrazovanja (Seneka Stariji)
 10. Posljedice ograničavanja političkih sloboda na razvoj govorništva; Klaudije; panegirik Trajanu (Plinije Mlađi)
 11. Retorička teorija u I. st. (Kvintilijan, Tacit)
 12. Izolirani slučaj sudbenoga govora u carskom razdoblju (Apulejeva Apologija)
 13. Kasnoantički carski panegirici.
 14. Problem kršćanskog govorništva
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Prikazati i na primjerima objasniti osnovna obilježja prakse i teorije rimskoga govorništva
 2. Objasniti ulogu retorike u antičkom obrazovnom sustavu
 3. Ilustrirati najistaknutijim primjerima odnos retorike i obrazovanja kod Rimljana
 4. Prepoznati na primjerima retorički utjecaj u rimskoj književnosti carskoga razdoblja
 5. usporediti obilježja rimskog i grčkog žanrovskog sustava, ustanoviti njihove sličnosti i razlike i identificirati utjecaje grčke književnosti na rimsku
 6. izraziti svojim riječima specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 7. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom
 8. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ciceronis pro Milone oratio
 2. Rimsko govorništvo – čitanka
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 7. semestar