Naziv
Rođaci i bližnji - obiteljske strukture
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117700
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Na temelju predavanja, pročitane historiografske literature i analize izvora uočiti promjene u obiteljskim strukturama i percepciji obitelji u Europi tijekom srednjeg vijeka s uočavanjem relevantnih fenomena i na hrvatskim prostorima.
Sadržaj
 1. Uvod. Prezentacija kolegija. Današnje shvaćanje obitelji. Obitelj kao model u oblikovanju društvenih jedinica u srednjem vijeku. Terminologija.
 2. Struktura kućanstva: jednostavna i višestruka obitelj. Vrste srodstva i nazivlje na hrvatskom i latinskom.
 3. Shvaćanje incesta u srednjovjekovnoj Europi.
 4. Obiteljske veze kao sredstvo osobne identifikacije.
 5. Shvaćanje braka u srednjem vijeku. Rituali sklapanja braka.
 6. Miraz: shvaćanje i promjena kroz povijest. Položaj i uloga žena u obitelji.
 7. Miraz: shvaćanje i promjena kroz povijest. Položaj i uloga žena u obitelji. Nastavak.
 8. Sukobi među obiteljima: krvna osveta, obrana obiteljske časti.
 9. Agnatske i kognatske strukture obitelji. Promjene kroz povijest.
 10. Osjećajnost u srednjovjekovnoj obitelji.
 11. Planiranje obitelji u srednjem vijeku?
 12. Prezentacije studentskih radova.
 13. Prezentacije studentskih radova.
 14. Prezentacije studentskih radova.
 15. Završna diskusija.

Ishodi učenja
 1. Steći osnovna znanja o europskoj obitelji u srednjem vijeku.
 2. Usvojiti određenu terminologiju povezanu s obitelji koja se koristi u izvorima i literaturi.
 3. Biti u stanju smjestiti u širi europski kontekst probleme i procese povezane s obitelji, prisutne u proučavanim hrvatskim izvorima.
 4. Interpretirati u osnovnim crtama izvore koji se mogu koristiti za povijest obiteljskih struktura
Metode podučavanja
Jedan student ili studentica započinje diskusiju o pročitanim materijalima na svakom satu. Uz raspravu o pročitanom, slijedi kratko predavanje uz primjere i zajedničku analizu izvora. Mentorski rad sa studentima na pojedinim temama.
Metode ocjenjivanja
Prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavi (posebno u diskusijama na zadane teme) čini 30% ocjene. Povremeno će se provjeravati znanje studenata s prethodne nastave. Završni ispit sastoji se od pismene ili usmene provjere znanja stečenog na predmetu (35%) te kratkog eseja (oko 1500 riječi) u kojem studenti na temelju stečenog znanja analiziraju jedan izvor obiteljske problematike (npr. oporuku, itd.). Dokumente će izabrati studenti/ce u konzultaciji s nastavnicom. Studentski radovi će se prezentirati tijekom zadnja dva tjedna nastave. Očekuje se da svaki student/ica izloži usmeno svoj rad u prezentaciji od 10-15 minuta. Esej i prezentacija čine 35% ocjene.

Obavezna literatura
 1. Herlihy, David. Medieval Households. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985.
 2. Janeković Römer, Zdenka. Maruša ili suđenje ljubavi : bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Zagreb: Algoritam, 2007.
 3. Janeković-Römer, Zdenka. Rod i grad: Dubrovačka obitelj od XIII. do XV. stoljeća. Dubrovnik: HAZU, 1994.
 4. Karbić, Damir. „Hrvatski plemićki rod i običajno pravo. Pokušaj analize.“ Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 16 (1998): 73-117.
 5. Nikolić, Zrinka. Rođaci i bližnji: dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku. Zagreb: Matica hrvatska, 2003, str. 9-88.
Dopunska literatura
 1. Biller, Peter A. “Birth-Control in the West in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries.” Past and Present 94 (1982): 3-26.
 2. Epstein, Stephen A. “The Medieval Family: A Place of Refuge and Sorrow.” U: Portraits of Medieval and Renaissance Living: Essays in Memory of David Herlihy, 149-171. Eds. Samuel K. Cohn Jr, Steven A. Epstein. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
 3. Goody, Jack. The Development of the Family and Marriage in Europe. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1983.
 4. Heers, Jacques. Family Clans in the Middle Ages: A Study of Political and Social Structures in Urban Areas. Amsterdam and Oxford: North-Holland Publishing Co., 1977
 5. Herlihy, David. Women, Family and Society in Medieval Europe. Historical Essays 1978-1991, 96-109. Oxford: Berghahn Books, 1995.
 6. Jakić-Cestarić, Vesna. „Etnički odnosi u srednjovjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena.“ Radovi Instituta JAZU u Zadru 19 (1972.): 99-170.
 7. Karbić, Marija. „Nije, naime, njezina duša drugačija nego kod muškaraca: položaj žena u gradskim naseljima međurječja Save i Drave u razvijenom i kasnom srednjem vijeku.“ U: Žene u Hrvatskoj. Ženska i kulturna povijest, str. 59-68. Priredila Andrea Feldman. Zagreb: Institut “Vlado Gotovac”, Ženska infoteka, 2004.
 8. Karbić, Marija. „Položaj plemkinja u Slavoniji tijekom srednjeg vijeka“. Historijski zbornik 59 (2006.(2007!)): 15-32.
 9. Karbić, Marija. „Prilog poznavanju položaja djece u srednjovjekovnim gradskim naseljima u međurječju Save i Drave.“ Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest 3 (2003): 57-69.
 10. Mogorović Crljenko, Marija. Nepoznati svijet istarskih žena.: Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa, 2006, str. 15-38.
 11. Nikolić Jakus, Zrinka. "Obitelj dalmatinskog plemstva od 12. do 14. stoljeća“. Acta Histriae 16 (2008), 1-2: 59-88.
 12. Owen Hughes, Diane. “From Brideprice to Dowry.” Journal of Family History, vol. 3, no. 3 (Fall 1978): 262-96.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar