Naziv
Rumunjska i Rumunji u europskom civilizacijskom kontekstu
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
118196
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje šireg pogleda na povijesno-kulturni razvoj rumunjskoga naroda, a posebice na odnos prema hrvatskoj i europskim civilizacijama
Sadržaj
 1. Uvod - Opća povijest Rumunja i rumunjskih država u europskom kontekstu
 2. Etnogeneza Rumunja
 3. Srednji vijek
 4. Rani novi vijek
 5. Novi vijek
 6. Suvremena povijest
 7. Rasprave o rumunjskoj kulturi i njezinom mjestu u europskoj kulturi
 8. Pojmovi „sinkronizam“ i „protokronizam“ u rumunjskoj kulturi
 9. Položaj rumunjske kulture za vrijeme socijalizma (1946.-89.)
 10. Rumunjski egzil u europskoj (svjetskoj) kulturi
 11. Rumunjske manjine u Europi; rumunjska manjina u Hrvatskoj
 12. Nacionalne manjine u Rumunjskoj; hrvatska nacionalna manjina
 13. Osvrt na hrvatsko-rumunjske povijesne odnose i veze
 14. Suvremeni rumunjsko-hrvatski odnosi (20. stoljeće)
 15. Trenutni kulturni i političko-ekonomski položaj Rumunjske u europskom kontekstu

Ishodi učenja
 1. Proširiti znanje o povijesno-kulturnim pojavama i procesima u razvoju rumunjskoga naroda.
 2. Na višem stupnju povezivati najvažnije povijesno-kulturne događaje, fenomene i procese unutar europske civilizacije, posebice između rumunjske i hrvatske civilizacije.
 3. Usmeno i pismeno komunicirati stečene spoznaje na rumunjskom jeziku.
Metode podučavanja
Frontalno predavanje, uključujući i interaktivno pomoću informatičkih pomagala (Power Point), rad u grupama, izlaganje seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz pohađanja nastave (10%), aktivnosti na nastavi (20%), kratkog seminarskog rada (20%) te na temelju usmenog ispita po završetku nastave (50%).

Obavezna literatura
 1. Skok, P., «Vlasi» (1. izdanje Enciklopedije Jugoslavije)
 2. Constantiniu, F., O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
 3. Zamfirescu, D., Cultură română – sinteză europeană, Litera internaţional, Bucureşti – Chişinău, 2002.
Dopunska literatura
 1. Berindei, D., Cultură naţională română modernă, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986.

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij