Naziv
Rumunjske jezične vježbe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
7
Šifra
35981
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Cjelina: Bine aţi venit! GRAMATIKA: Abeceda, Lične zamjenice, glagol ' a fi=biti', VOKABULAR: Pozdravi, osobni podaci (ime, nacionalnost), kontinenti, zemlje, gradovi
 2. 2. tjedan: Cjelina: Bine aţi venit! GRAMATIKA: prilozi mjesta, Neodređene zamjenice, prijedlozi sa AC: pe, înVOKABULAR: Dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba
 3. 3. tjedan: Cjelina: Bine aţi venit! GRAMATIKA: neodređeni član u jednini, vezniciVOKABULAR: Nazivi predmeta u učionici
 4. 4. tjedan: Cjelina: Despre noi! GRAMTIKA: Glagol 'a avea = imati'VOKABULAR: osobni podaci (starost, adresa, zanimanje)
 5. 5. tjedan: Cjelina: Despre noi! GRAMTIKA: glavni brojeviVOKABULAR: kupovina
 6. 6. tjedan: Cjelina: Despre noi! GRAMTIKA: glavni brojevi –ponavljanje, prijedloziVOKABULAR: izražavanje vremena (koliko je sati/ vremenska razdoblja)
 7. 7. tjedan: Cjelina: Casă dulce casă! GRAMTIKA: množina imenicaVOKABULAR: kuca, prostorije u stanu/kuci
 8. 8. tjedan: Cjelina: Casă dulce casă! GRAMTIKA: upitne zamjenice, redni brojeviVOKABULAR: kuća (ponavljanje), namještaj
 9. 9. tjedan: Cjelina: Casă dulce casă! GRAMTIKA: neodređeni član množina, vremenski prilozi, vezniciVOKABULAR: nazivi predmeta za osobnu higijenu, nazivi geografskih lokacija
 10. 10. tjedan: Cjelina: O zi liberă! GRAMTIKA: Glagol: indikativ prezent (glagole koje završavaju na –a, -i, i î)VOKABULAR: aktivnosti za slobodno vrijeme
 11. 11. tjedan: Cjelina: O zi liberă! GRAMTIKA: neodređene zamjenice tvorene s pomoću sastavnica ni (niciun, nicio), vremenski prilozi, brojevni priloziVOKABULAR: vremensko trajanje aktivnosti
 12. 12. tjedan: Cjelina: Poftă bună! GRAMTIKA: određeni član, mult/puţin/tot (puno,malo, sve-kvantifikatori)VOKABULAR: nazivi jela i pića
 13. 13. tjedan: Cjelina: Poftă bună! GRAMTIKA: Neodređeni glagoli, glagol 'a-i plăcea- sviđati se' VOKABULAR: nazivi predmeta u kuhinji
 14. 14. tjedan: Cjelina: Poftă bună! GRAMTIKA: osobna imena u Dativu, nenaglašeni oblici dativa VOKABULAR: gdje kupujemo hranu, gdje jedemo
 15. 15. tjedan: Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. razvijanja sposobnost pismenog i usmenog razumijevanja i izražavanja na rumunjskom jeziku
 2. usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije;
 3. uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata
 4. Ishodi učenja na razini studijskog programa:RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku; RN112 sažeti i protumačiti smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
Metode podučavanja
Rad prema udžbeniku te na didaktički osmišljenim tekstovima, diktati, gramatički i leksički zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
 2. MANUAL DE LIMABA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ (RLS), Elana Platon, Ioana Sonea, Dina Vilcu, Editura casa cărţii de stiinţă.
Dopunska literatura
 1. Cojocaru, D., You Can Speak Romanian! (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe), Ed. Compania, Bucureşti, 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar