Naziv
Rumunjske jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
52180
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje gramatičkoga gradiva, vokabulara i frazeologije; uvježbavanje struktura te razvijanje jezične i komunikacijske kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Članak iz novina, ponavljanje gramatike.
 2. Cjelina: Să facem cunoștință. Vokabular. Tvorba riječi: sufiksi i prefiksi za tvorbu pridjeva.
 3. Cjelina: Cum e vremea? Stupnjevanje pridjeva. Mjesto pridjeva.
 4. Cjelina: Pe stradă. La telefon. Izrazi slaganja / neslaganja. Prezumtiv prezent i prošli. Prilozi načina.
 5. Cjelina: Să cumpărăm mâncare! Vokabular. Prijedlozi i prijedložni izrazi s akuzativom.
 6. Cjelina: La magazin. La piață. Pasivno stanje. Prijedlozi i prijedložni izrazi s genitivom i dativom.
 7. Cjelina: La restaurant. Opće i vlastite imenice u genitivu i dativu. Vokativ.
 8. Cjelina: La gară. Taxi! Prilozi načina (mai, încă, doar itd.). Sufiksi za vršitelja radnje.
 9. Cjelina: La hotel. La poștă. Izražavanje mišljenja, zanimanja. Načinske rečenice.
 10. Cjelina: Casa mea. În familie. Odnosne rečenice.
 11. Cjelina: La bancă. La secretariat. La bibliotecă. Neodređene zamjenice.
 12. Cjelina: La doctor. Pogodbena rečenica.
 13. Tekst: La aeroport. La poliție. Niječne zamjenice.
 14. Tekst: La coafor, la frizerie. Ce se mai poartă? Pokazni član (cel, cea itd.)
 15. Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Student će moći pravilno upotrebljavati morfosintaktičke strukture rumunjskog jezika.
 2. Moći će davati savjete, formulirati mišljenje, iznositi vlastita stajališta, izražavati suglasnost, nesuglasnost, interes, nesigurnost, iznenađenje, uvjerenje.
 3. Primjenjivati leksik o obrađenim temama u govoru i pisanom tekstu na rumunjskom jeziku.
 4. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B1.
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa:RN103 kreirati vlastiti pisani ili usmeni tekst na rumunjskom jeziku prema zadanim elementima; RN109 razumjeti govoreni i pisani rumunjski jezik, te komunicirati uz korištenje prikladnih morfosintaktičkih struktura na rumunjskom jeziku; RN111 samostalno prevesti s rumunjskog na hrvatski i s hrvatskog na rumunjski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
Metode podučavanja
Vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Vasilescu, A., Groza, L., Chelaru-Murăruș, O., Niculescu, D., Stan, C., Ușurelu, C. Limba română ca limbă străină: dosare pedagogice. București: Editura Universității din București, 2006.
 2. Dorobăţ, A., Fotea, M., Limba română de bază, Institutul European, 1999, vol. II.
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar