Naziv
Rumunjski jezik I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
117750
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Spontano i precizno izražavanje, korištenje jezika u profesionalne svrhe, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja jezika.
Sadržaj
 1. Text: Originea limbii române. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 2. Text: Geografie: România. Sufiks -ime. Razlomci. Opis.
 3. Text: Castelul Peleş. Tekst iz turističkog vodiča i turistička reklama. Geografske legende. Opis usporedbom. Izbjegavanje gerunda.
 4. Text: Drumuri. Calea Victoriei. Imenice s više oblika množine. Semantička polja. Izražavanje zaključka i uvjeta.
 5. Text: Drumuri. Transfăgărăşanul. Izražavanje mjesta i vremena. Izražavanje realnosti i mogućnosti veznicima că i să.
 6. Text: În vacanță la bunici. Vlastite imenice s određenim članom. Particip. Nabrajanje.
 7. Text: Din istoria României. Ponavljanje.
 8. Text: Literatura română. Prilozi s pridjevnim oblikom. Genitivi u nizu.
 9. Text: Mihai Eminescu. Lična zamjenica iz poštovanja. Oslovljavanje vokativom. Usmeni stil.
 10. Tekst iz suvremene rumunjske proze. Analiza.
 11. Text: Cântecul vârstelor. Idiomatski izrazi s česticom o. Pisanje velikim početnim slovom. Protokolarno oslovljavanje.
 12. Text: Știința românească. Homonimi. Homografi. Homofoni.
 13. Text: Brâncuși. Arta românească. Argument, objašnjenje, opravdanje.
 14. Text: Hora.
 15. Text: Originalitatea culturii românești

Ishodi učenja
 1. Stjecanje jezičnih kompetecija na razini B2/C1
 2. Precizno izraziti svoje ideje i mišljenja.
 3. Preformulirati tekst izbjegavanjem gerunda ili više genitiva.
 4. Razumjeti književne tekstove te prepoznati karakteristike usmenog stila.
 5. Ishodi učenja na razini studijskog programa: RN202 analizirati smisao tekstova na rumunjskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i različitim funkcionalnim stilovima RN210 razvijati vještine učenja koje omogućavaju cjeloživotno obrazovanje na području rumunjskog jezika i književnosti, kulture i jezikoslovlja RN211 samostalno prevoditi s rumunjskog na hrvatski i obratno tekstove za koje su potrebna specifična znanja općeg jezika RN214 u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa, opisati i objasniti sve fonetske/fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje) i vođeno uvježbavanje i praćenje izvedbe (vježbe).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje

Obavezna literatura
 1. Brâncuş, G.; Ionescu, A.; Saramandu, M., Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999.
 2. AutoDidact. Proiect Grant (http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/)
Dopunska literatura
 1. Chelaru-Murăruş, O., Uşurelu, C., Vasilescu, A., Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european, Bucureşti, 2006.
 2. Caracostea, D., Expresivitatea limbii române, Iaşi, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij