Naziv
Ruski jezik za akademske potrebe 4
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78188
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje vještina pisanja, čitanja i govorenja u cilju stjecanja jezičnih kompetencija na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Primjena usvojenih vještina i znanja u analizama jednostavnih stručnih tekstova i pisanju sažetaka.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva kao podloga za daljnji rad. Uvod u gramatičku cjelinu buduće vrijeme glagola (razlika НСВ - СВ)
 2. Buduće vrijeme glagola (jednostavni futur). Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i primjena u govoru
 3. Brojevi – izražavanje vremena. Konstrukcije s prijedlozima с, до (по). Glagolski prilozi. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i prepoznavanje u tekstu.
 4. Neodređene čestice –то, -нибудь, кое-. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke. Čitanje teksta – pisma. Pisanje sažetka.
 5. Negacija ни- i не-. Uvježbavanje usvojenih gramatičih i leksičkih cjelina u govoru i pismu. Priprema za pismenu provjeru.
 6. Pismena provjera. Genitiv množine imenica i brojeva. Tema: grad (Sankt-Peterburg i Zagreb). Čitanje teksta i uvježbavanje gramatičkih oblika. Usvajanje leksika i njegova primjena u govoru.
 7. Gledanje video materijala o Sankt-Peterburgu i moskovskoj podzemnoj željeznici (metrou). Uvježbavanje genitiva množine imenica.
 8. Povratni glagoli (ponavljanje) u aktivnim konstrukcijama. Uvod u pasivne konstrukcije. Uvježbavanje gramatičkih oblika kroz zadatke.
 9. Pasivne konstrukcije (глаголы СВ/НСВ)
 10. Glagolski pridjevi aktivni. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i prepoznavanje u kratkim tekstovima (člancima).
 11. Glagolski pridjevi pasivni. Uvježbavanje kroz gramatičke zadatke i prepoznavanje u kratkim tekstovima (člancima).
 12. Ponavljanje – priprema za pismenu provjeru
 13. Pismena provjera
 14. Usmena izlaganja
 15. Usmena izlaganja

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na ruskom jeziku.
 2. Održati izlaganje na stručnu temu.
 3. Napisati sažetak stručnog teksta/rada na ruskom jeziku.
 4. Skicirati i napisati esej na stručnu temu.
Metode podučavanja
Nastava je zamišljena kao interakcija nastavnika i studenata. U nastavi se koriste materijali iz udžbenika i gramatičkih vježbenica, te audio materijali i video materijali s interneta. Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera, te usmeno izlaganje na zadanu temu na kraju semestra
Metode ocjenjivanja
Redovito posjećivanje nastave i redovito pisanje domaćih zadaća (5 obveznih). Dvije pismene provjere u tijeku semestra. Usmeno izlaganje na temu po izboru na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Hrnjak A. Шаг за шагом Udžbenik ruskog jezika Zagreb: Knjigra, 2010
 2. Антонова В.Е.; Нахабина М.М.; Толстых А.А. Дорога в Россию 3 Санкт-Петербург: Златоуст, 2009
Dopunska literatura
 1. Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить? Как сказать? Москва: Русский язык. Курсы, 2006
 2. Хавронина, С.А.; Широченская А.И. (2007) Русский язык в упражнениях Москва: Русский язык. Курсы, 2008

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar