Naziv
Semantički seminar 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
86386
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za semantički opis francuskog leksika i, kroz to, ovladavanje temeljnim pojmovima leksičke semantike
Sadržaj
 1. Uvodni sat. Plan rada, literatura, studentske obveze. Područje znanstvenog proučavanja : leksikologija, leksička semantika. Ponavljanje osnovnih lingvističkih pojmova (fonem, morfem, itd.).
 2. Jezični znak prema De Saussureu. Karakteristike jezičnog znaka (arbitrarnost itd).
 3. Leksik. Leksičke jedinice. Vrste leksičkih jedinica (mot-forme, lexie, lexeme, vocable).
 4. Vrste značenja leksičkih jedinica. Leksičko i gramatičko značenje. Denotacija i konotacija.
 5. Semantičko i leksičko polje. Prototip. Komponencijalna analiza.
 6. Prvi kolokvij. Uvod u značenjske odnose unutar leksika.
 7. Sinonimija.
 8. Hiperonimija i hiponimija.
 9. Polisemija. Izvori polisemije.
 10. Antonimija.
 11. Metafora i metonimija.
 12. Homonimija. Homofonija. Homografija.
 13. Promjena značenja riječi. Tipovi i uzroci promjene značenja riječi.
 14. Jezični, društveno-povijesni i psihološki uzroci promjene značenja riječi.
 15. Završna rekapitulacija kolegija. Završni (drugi) kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Objasniti i primijeniti osnovnu leksikološku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi leksičke semantike francuskog jezika.
 2. U okviru suvremenih lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti najvažnije leksikološke i semantičke kategorije u francuskom jeziku.
 3. Učinkovito se koristiti rječnicima, glosarima i ostalim jezičnim priručnicima u cilju rada s jezikom i proširenja vokabulara.
 4. Razviti vještine učenja vezane za leksik i semantiku francuskog jezika nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij).
 5. učinkovito se koristiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te preoblikovati i sažeti jednostavnije tekstove različitih funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 6. objasniti i primijeniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi semantike francuskog jezika
Metode podučavanja
Seminari
Vježbe uz primjenu predstavljenog gradiva na zadacima analitičkog tipa
Diskusija
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit (2 kolokvija)

Obavezna literatura
 1. Mitterand, H. 1965. Les mots français. Paris: PUF
 2. S. Ullmann. 1975. Précis de sémantique française. Berne : A. Francke
Dopunska literatura
 1. F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Paris, Payot

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij