Naziv
Semantički seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
2
Šifra
86387
Semestri
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za semantički opis francuske rečenice i, kroz to, usavršavanje znanja vezanog uz interpretaciju francuske rečenice te poticanje razumijevanja načina na koje se može razmišljati o jezičnim problemima.
Sadržaj
 1. Uvodni sat: Obrazloženje plana i programa rada; literatura; obveze studenata.
 2. Razine lingvističke analize. Potvrda postojanja i međusobne neovisnosti različitih razina polazeći od fenomena dvoznačnosti rečenica. Analiza odgovarajućih primjera.
 3. Predmet semantike i njezine discipline (leksička i rečenična semantika, sintaktička semantika i pragmatička semantika). Obrada odgovarajućeg teksta.
 4. Leksička i rečenična semantika: Argumenti u prilog potrebi njihova razlikovanja te analiza odgovarajućih primjera.
 5. Sintaktička semantika: Semantička kombinatorika. Analiza odgovarajućih primjera.
 6. Sintaktička semantika: Polje djelovanja rečeničnih sastavnica. Analiza odgovarajućih primjera.
 7. Pragmatička semantika. Obrada odgovarajućeg teksta.
 8. Slojevi značenja rečenice: jezični, pragmatički i referencijalni. Referencijalni sloj. Obrada odgovarajućeg teksta.
 9. Lingvistika enuncijacije. Pojam deiktika. Emile Benveniste o jezičnim oblicima subjektiviteta.
 10. Obrada teksta (E. Benveniste, Les relations de temps dans le verbe français).
 11. Obavijesno ustrojstvo rečenice. Analiza na primjeru emfatične i unipersonalne rečenične forme u francuskome.
 12. Govorni činovi. Obrada odgovarajućeg teksta.
 13. Značenjske pretpostavke rečenice. Analiza odgovarajućih primjera.
 14. Argumentacijska vrijednost rečenica. Analiza odgovarajućih primjera.
 15. Argumentacijska vrijednost rečenica. Obrada odgovarajućeg teksta.

Ishodi učenja
 1. Objasniti i primijeniti osnovnu sintaktičku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi rečenice francuskog jezika.
 2. U okviru raznovrsnih suvremenih lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti najvažnije sintaktičke kategorije u francuskom jeziku.
 3. Razviti vještine učenja vezane za sintaksu i semantiku francuskog jezika nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomski studij).
 4. Objasniti i primijeniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse, semantike i pragmatike francuskog jezika
Metode podučavanja
Seminari, aktivno sudjelovanje studenata na satu.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. M. Arrivé, F. Gadet et M. Galmiche (1986), La Grammaire d’aujourd’hui, Paris, Flammarion (u dijelovima).
 2. C. Baylon et P. Fabre (1983), La Sémantique, Paris, Nathan.
 3. O. Ducrot et Tz. Todorov (1979), Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Editions du Seuil (u dijelovima).
 4. Le Langage, sous la dir. de B. Pottier (1973), Paris, CEPL. (u dijelovima).
Dopunska literatura
 1. E. Benveniste (1966), Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard.