Naziv
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
4
Šifra
52471
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
stjecanje uvida u različite semantičke teorije i postavke
Sadržaj
 1. pojam značenja u semantici
 2. značenje i referencija
 3. semantičko i konceptualno znanje
 4. uzroci i oblici promjene značenja
 5. metonimija i metaforizacija
 6. strukturalistički pojam značenja
 7. paradigmatski i sintagmatski odnosi značenja riječi
 8. metode semantičke analize
 9. komponencijalna analiza
 10. pojam prototipa
 11. kognitivna semantika
 12. kategorije, koncepti i značenje
 13. tradicionalni i prototipski model kategoriziranja
 14. semantičko, osobno i kulturno znanje
 15. semantika rečenice i formalna semantika

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći prepoznati temeljne semantičke pojave na konkretnim primjerima.
 2. Studenti će moći povezati i usporediti semantičke postavke i teorije sa spoznajama koje su stekli u prethodne dvije godine studija iz područja fonologije, morfologije i sintakse.
 3. Studenti će moći razlikovati semantičke i pragmalingvističke pojavnosti te protumačiti kako se one realiziraju u jeziku.
 4. Studenti će moći protumačiti semantičke promjene na dijakronijskoj razini.
 5. Studenti će moći usporediti semantičke pojave u suvremenom njemačkom i hrvatskom jeziku te izdvojiti sličnosti i razlike.
 6. Studenti će moći kritički obrazložiti različite semantičke teorije i pravce.
Metode podučavanja
Predavanje i diskusija
Metode ocjenjivanja
Pismeni (i usmeni) ispit

Obavezna literatura
 1. M. Schwarz/J. Chur (1993): Semantik. Ein Arbeitsbuch, Tübingen;
 2. S. Löbner (2003): Semantik. Eine Einführung, Berlin, New York;
 3. H. Burger (1998): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, Berlin;
Dopunska literatura
 1. N. Dörschner (1996): Lexikalische Strukturen, Münster.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar