Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. B
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS
2
Šifra
79917
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Uz znanja o povijesti njemačke književnosti te o bitnim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti 18. st., u ovom seminaru studenti trebaju analizirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (društveni, estetski, kulturni, medijski, biografski aspekti), pisati seminarski rad i držati usmene referate.
Sadržaj
 1. Odabrani lirski tekstovi ranoprosvjetiteljskih autora (Brockes, Haller itd.)
 2. Odabrani lirski tekstovi ranoprosvjetiteljskih autora (anakreontika)
 3. Odabrani lirski tekstovi prosvjetiteljstva: Klopstock
 4. Odabrani lirski tekstovi ranoga Goethea
 5. Lessing: Nathan der Weise: dramatisches Gedicht
 6. Lessing: Nathan der Weise: Toleranzdrama
 7. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Prosa-Kontexte
 8. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther, Sturm und Drang-Poetik
 9. Weimarer Klassik
 10. J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris als klassizistisches Drama
 11. J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris in seiner Epoche
 12. F. Schiller: Maria Stuart als historisches Drama
 13. F. Schiller: Maria Stuart und Schillers Poetik
 14. Abgabe der Seminararbeiten
 15. Schlussdiskussion

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela iz epohe prosvjetiteljstva
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku u 18. stoljeću
 3. Izraziti specifičnosti književno-povijesnih epoha u ovome razdoblju, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojati najvažnije autore i djela njemačke književnosti u ovome razdoblju i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim epohama
Metode podučavanja
Rad na tekstu, diskusija, referati, grupni rad, pismene vježbe, seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni zadaci tijekom nastave (referat, seminarski rad i dr.); aktivno sudjelovanje u nastavi, redovito pohađanje nastave. Ispita nema.

Obavezna literatura
 1. Odabrani lirski tekstovi ranog prosvjetiteljstva (Brockes, Haller itd.). Schiller: Maria Stuart.
 2. Odabrani lirski tekstovi Klopstocka i Goethea
 3. G. E. Lessing: Nathan der Weise
 4. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 5. J. W. Goethe: Iphigenie auf Tauris
 6. F. Schiller: Maria Stuart.
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein/Ts. 1979 u.ö.
 2. Matthias Luserke: Sturm und Drang. Autoren - Texte - Themen, Stuttgart 1997 (RUB 17602)
 3. Dieter Borchmeyer: Weimarer Klassik, Kronberg/Ts.1980 u.ö
 4. Gerhard Schulz: Geschichte der deutschen Literatur. Bd. VII, Teil 1-2, München 1983, 1989

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar