Naziv
Sintaksa rumunjskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Rumunjski
ECTS
5
Šifra
52177
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje temeljnih postupaka sintaktičke analize rečenice i kasnije snalaženje u sintaktičkim opisima (odnosno gramatikama), ali i usvajanje bitnih elemenata normative sintakse rumunjskog jezika i načina njihove primjene u konstruiranju vlastitih ovjerenih rečnica.
Sadržaj
 1. Uvod: dogovor o načinu rada, obvezama studenata i ispitu; pregled sadržaja kolegija.. Sintaksa u okviru lingvistike.
 2. Pristupi sintaksi i definicije. Rečenica kao temeljna jedinica sintaktičke analize.
 3. Razine analize iskaza. Definiranje rečenice, njezino temeljno ustrojstvo (kanonski modeli). Vizualizacija sintaktičkih struktura.
 4. Pristupi sintaktičkoj analizi rečenice; specifični problemi rumunjske sintaktičke analize: razlikovanje subjekta (GN) od direktnog objekta (GN).
 5. Specifični problemi rumunjske sintaktičke analize: razlikovanje objekta u dativu i dopune imenice (atributul substantival) u genitivu. Redoslijed elemenata u linearnom slijedu.
 6. Redoslijed elemenata u linearnom slijedu: ograničenja.
 7. Pregled modaliteta i formi rumunjske rečenice. Upitna rečenica.
 8. Negacija.
 9. Složena rečenica: tumačenje načina formiranja, sastavni elementi i njihovi odnosi.
 10. Koordinacija. Subordinacija. Zavisne rečenice primarnih funkcija: propoziţia subiectivă, propoziţia predicativă.
 11. Ostale zavisne rečenice primarnih funkcija: propoziţia predicativă suplimentară, propoziţia completivă de agent. Zavisne priložne rečenice: propoziţia circumstanţială de loc, propoziţia circumstanţială de timp.
 12. Zavisne priložne rečenice: propoziţia circumstanţială de mod, propoziţia circumstanţială de cauză, propoziţia circumstanţială consecutivă, propoziţia circumstanţială de scop.
 13. Zavisne priložne rečenice: propoziţia circumstanţială concesivă, propoziţia circumstanţială condiţională, ostale zavisne priložne rečenice.
 14. Zavisne rečenice druge razine udaljenosti: propoziţia atributivă, propoziţia apozitivă
 15. Rezimiranje obrađenih cjelina kao priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. razumjeti temeljni sintaktički ustroj rumunjske rečenice
 2. razumjeti i objasniti proces stvaranja složene rečenice
 3. razumjeti i objasniti svojstva modaliteta i formi rumunjske rečenice
 4. izvršiti potpunu sintaktičku analizu rumunjske rečenice
 5. objasniti povezanost sintaktičke analize rečenice i razumijevanja i stvaranja tekstova, odnosno iskaza
 6. u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u rumunjskom jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 7. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije i sintakse rumunjskog jezika
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Raspravljanje o usvojenom i komentirano rješavanje zadataka (analiza).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dimitriu, C., Tratat de gramatică a limbii române. Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002.
Dopunska literatura
 1. Şerban, V., Sintaxa limbii române, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1970.
 2. Dobrovie-Sorin, C., Sintaxa limbii române, Editura Univers, Bucureşti, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar