Naziv
Sintaksa ruskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
66287
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij je obavezan svim studentima Ruskoga jezika i književnosti u 5. semestru studija. Cilj kolegija je svladavanje sintaktičke razine ruskoga jezika, razumijevanje odnosa među rečeničnim dijelovima kao i razumijevanje odnosa među rečenicama u tekstu. Ta su znanja i vještine neophodne za razumijevanje ruskih tekstova, ali isto tako i za pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku. Budući da sintaktička razina u hijerarhiji jezičnih razina zauzima najvišu poziciju zbog veze sintakse i komunikativne funkcije jezika, nakon usvajanja morfološke razine studenti svladavaju sintaksu sintagme, sintaksu odnosa među rečeničnim dijelovima kao i sintaksu odnosa među rečenicama unutar teksta. Osim za razumijevanje i osim za točnu i kvalitetnu pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku, studentima su ta znanja jednako tako neophodna i za prevođenje s ruskoga i na ruski jezik.
Sadržaj
 1. (P) Definicija sintakse kao discipline. Mjesto sintakse u sustavu jezika; (S) Usporedba morfoloških i sintaktičkih jedinica
 2. (P) Pitanje minimalne sintaktičke jedinice. Definicije sintaktičkih jedinica; (S) Subjektni i predikatni skupovi (vježbe)
 3. (P) Sintaktički odnosi zavisnosti i nezavisnosti u sintaktičkim jedinicama; (S) Zavisni i nezavisni spojevi riječi (vježbe)
 4. (P) Sintagma; (S) Zavisni i nezavisni spojevi riječi (vježbe)
 5. (P) Sintaktički odnosi u sintagmi: sročnost; (S) Sročnost (vježbe)
 6. (P) Sintaktički odnosi u sintagmi: rekcija; (S) Rekcija (vježbe)
 7. (P) Sintaktički odnosi u sintagmi: pridruživanje; (S) Pridruživanje (vježbe)
 8. (P) Usporedba sintaktičkih odnosa u sintagmi i u rečenici; (S) I. kolokvij
 9. (P) Osnovna sredstva izražavanja sintaktičkih odnosa; (S) Interpunkcija (rad na tekstu)
 10. (P) Predikativnost; (S) Interpunkcija (rad na tekstu)
 11. (P) Modalnost. Temporalnost; (S) Upravni i neupravni govor (rad na tekstu)
 12. (P) Subjekt; (S) Subjekt (vježbe)
 13. (P) Jednostavni glagolski predikat i imenski predikat; (S) Jednostavni glagolski predikat i imenski predikat (vježbe)
 14. (P) Ponavljanje; (S) II. kolokvij
 15. (P) Višestrukosloženi predikat; složeni glagolski predikat; (S) Višestrukosloženi predikat; složeni glagolski predikat (vježbe)

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. kategorizirati dijelove ruske rečenice, ispravno upotrijebiti različite tipove rečenica, zaključiti o sličnostima i razlikama između elemenata sintaktičkog sustava ruskoga i hrvatskog jezika
 3. prezentirati vlastiti rad
 4. interpretirati pravila uključivanja pravopisnih znakova u ruski tekst
 5. navesti razliku između ruskih i hrvatskih pravila vezanih za uključivanje zareza u tekst
Metode podučavanja
Na predavanjima i na seminaru predviđa se interakcija nastavnika i studenata. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
Metode ocjenjivanja
Preduvjet za pristupanje polaganju ispita su redovito pohađanje nastave i pozitivno ocijenjena oba kolokvija koja se pišu u okviru seminarske nastave tijekom semestra. Ispit je pismeni.

Obavezna literatura
 1. Barić i dr. (2005) Hrvatska gramatika, (dio Sintaksa: str. 391–599). Zagreb: Školska knjiga.
 2. Финк Арсовски, Ж. (2013) Сборник упражнений по синтаксису русского языка. Zagreb: FF press.
 3. Синтаксис современного русского языка (2009) под ред. С.В. Вяткиной. СПб: СПбГУ; М.: Академия.
 4. Краткая русская грамматика (2002) под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, М.: РАН, Институт русского языка (стр. 392–707).
 5. Валгина, Н.С. (2003) Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа.
Dopunska literatura
 1. Русская грамматика (1980), том II , Синтаксис,. М.: Наука.
 2. Katičić, R. (2002) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU – Globus.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar