Naziv
Sintaksa ruskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
66306
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Kolegij je obavezan svim studentima Ruskoga jezika i književnosti u 6. semestru studija. Cilj kolegija je svladavanje sintaktičke razine ruskoga jezika, razumijevanje odnosa među rečeničnim dijelovima kao i razumijevanje odnosa među rečenicama u tekstu. Ta su znanja i vještine neophodne za razumijevanje ruskih tekstova, ali isto tako i za pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku. Budući da sintaktička razina u hijerarhiji jezičnih razina zauzima najvišu poziciju zbog veze sintakse i komunikativne funkcije jezika, nakon usvojene sintakse sintagme studenti svladavaju sintaksu odnosa među rečeničnim dijelovima (sintaksu rečenice) kao i sintaksu odnosa među rečenicama unutar teksta (sintaksu diskursa). Osim za razumijevanje i osim za točnu i kvalitetnu pismenu i usmenu produkciju na ruskome jeziku, studentima su ta znanja jednako tako neophodna i za prevođenje s ruskoga i na ruski jezik.
Sadržaj
 1. (P) jednočlane rečenice (određeno-lične, neodređeno-lične, poopćeno-lične); (S) subjekt, rad na tekstu; predikat rad na tekstu
 2. (P) jednočlane rečenice (bezlične, infinitivne, nominativne), krnje rečenice; (S) predikat, rad na tekstu
 3. (P) atribut; (S) jednočlane rečenice, rad na tekstu
 4. (P) apozicija; (S) jednočlane rečenice, rad na tekstu
 5. (P) objekt (bliži i dalji objekt); (S) Kolokvij 1 (subjekt, predikat, tipovi jednočlanih rečenica, interpunkcija); atribut, rad na tekstu; apozicija, rad na tekstu
 6. (P) priložna oznaka; (S) objekt, rad na tekstu
 7. (P) umetnuti rečenični članovi; modalne konstrukcije, obraćanje; (S) objekt, rad na tekstu; priložna oznaka, rad na tekstu
 8. (P) osnovna obilježja složene rečenice (u odnosu na jednostavnu); (S) priložne oznake, rad na tekstu
 9. (P) nezavisnosložene rečenice; (S) modalne konstrukcije, obraćanje, rad na tekstu
 10. (P) zavisnosložene rečenice (subjektne i objektne); (S) Kolokvij 2 (analiza rečenice: glavni i zavisni članovi, istovrsni i umetnuti rečenični članovi, interpunkcija); jednostavne i složene rečenice, rad na tekstu
 11. (P) zavisnosložene rečenice (predikatne i atributne); (S) jednostavne i složene rečenice, rad na tekstu, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 12. (P) zavisnosložene rečenice (vremenske, mjesne, načinske); (S) zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 13. (P) zavisnosložene rečenice (količinske, uzročne, namjerne); (S) zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 14. (P) zavisnosložene rečenice (pogodbene, dopusne, posljedične); (S) zavisnosložene rečenice, rad na tekstu
 15. (P) ponavljanje, priprema za usmeni ispit; (S) Kolokvij 3 (nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, tipovi zavisnih rečenica, potpuna analiza rečenica, interpunkcija)

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti fonetske, fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u ruskom jeziku i povezati ih s odgovarajućim hrvatskim sustavima
 2. kategorizirati dijelove ruske rečenice, ispravno upotrijebiti različite tipove rečenica, zaključiti o sličnostima i razlikama između elemenata sintaktičkog sustava ruskoga i hrvatskog jezika
 3. prezentirati vlastiti rad
Metode podučavanja
Na predavanjima i na seminaru predviđa se interakcija nastavnika i studenata kao i rad studenata u grupi i u paru. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra pišu se tri kolokvija. Pozitivno ocijenjeni kolokviji uvjet su za stjecanje prava polaganja usmenoga ispita u ispitnom roku.

Obavezna literatura
 1. Валгина, Н.С. (2003) Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высшая школа.
 2. Краткая русская грамматика (2002) под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, М.: РАН, Институт русского языка (стр. 392–707).
 3. Синтаксис современного русского языка (2009) под ред. С.В. Вяткиной. СПб: СПбГУ; М.: Академия.
 4. Финк Арсовски, Ж. (2013) Сборник упражнений по синтаксису русского языка. Zagreb: FF press.
 5. Barić i dr. (2005) Hrvatska gramatika, (dio Sintaksa: str. 391–599). Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Русская грамматика (1980), том II , Синтаксис,. М.: Наука.
 2. Katičić, R. (2002) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU – Globus.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar