Naziv
Sintaksa složene rečenice
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Francuski
ECTS
4
Šifra
52052
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje načina konstituiranja francuske složene rečenice te svojstava pojedinih tipova zavisnih rečenica; usvajanje bitnih elemenata normativne sintakse francuskog jezika i njihova primjena u konstruiranju vlastitih ovjerenih rečenica.
Sadržaj
 1. Odnosi u složenoj rečenici: nizanje, koordinacija, subordinacija, korelacija
 2. Specifičnosti koordinacije. Razlikovanje koordinacije od drugih odnosa u složenoj rečenici. Koordinatori.
 3. Odnos zavisnosti: temeljna svojstva i pregled tipova zavisnih rečenica.
 4. Zavisne rečenice primarnih, odnosno supstantivalnih funkcija (complétives). Funkcije i mjesto u linearnom poretku.
 5. Uporaba glagolskih načina u zavisnim rečenicama primarnih/supstantivalnih funkcija uvedenim veznikom que.
 6. Neupravni govor. Slaganje vremena.
 7. Relativne rečenice (relatives): temeljna svojstva; specifičnosti subordinatora; vrste relativnih rečenica; mjesto u linearnom poretku.
 8. Relativne rečenice: uporaba glagolskih načina.
 9. Pregled priložnih rečenica (circonstancielles). Vrste temporalno-logičkih odnosa. Vremenske rečenice.
 10. Uzročne rečenice.
 11. Posljedične rečenice.
 12. Namjerne i dopusne rečenice.
 13. Pogodbene rečenice.
 14. Poredbene rečenice.
 15. Ostali tipovi priložnih rečenica.

Ishodi učenja
 1. objasniti sintaktičke odnose među rečeničnim entitetima, dijelovima složene rečenice
 2. objasniti sastavnice fenomena subordinacije i njihova svojstva
 3. objasniti podjelu zavisnih rečenica prema funkcionalnom kriteriju i svojstva dobivenih grupa
 4. primijeniti znanje o elementima zavisnih rečenica na vršenje odgovarajućih preoblika
 5. stvarati ovjerene francuske složene rečenice prema zadanim parametrima
 6. izvršiti potpunu sintaktičku analizu francuske složene rečenice
 7. stvoriti kritičku sliku o povezanosti elemenata analize složene rečenice i odgovarajućih preoblika
 8. objasniti povezanost sintaktičke analize složene rečenice i razumijevanja i stvaranja tekstova, odnosno iskaza
 9. u okviru raznovrsnih suvremenih gramatičkih i lingvističkih pristupa i teorija opisati i objasniti sve fonološke, fonetske, morfološke i sintaktičke kategorije u francuskom jeziku
 10. kategorizirati funkcionalne dijelove francuske rečenice i kreirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica unutar usmenog i pisanog iskaza i diskursa
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Raspravljanje o usvojenom i komentirano rješavanje zadataka (analiza i transformacije).
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje. Pismeni kolokviji / pismeni dio ispita te potom usmeni dio ispita.

Obavezna literatura
 1. Wartburg, W.von; Zumthor, P., Précis de syntaxe du français contemporain, A. Francke, Berne, 1958.
 2. Dubois, J. Lagane, R., La nouvelle grammaire du français, Larousse, Paris, 1973.
Dopunska literatura
 1. Béchade, H.-D., Syntaxe du français moderne et contemporain, P.U.F., Paris, 1989.
 2. Varga, D., Syntaxe du fançais, FF press, Zagreb, 2005.

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar