Naziv
Slovačka književnost 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
52298
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje studenata s periodizacijom slovačke književnosti 20. stoljeća, s najvažnijim književnim pravcima, stilovima, poetikama i slovačkim književnopovijesnim posebnostima. Predstavljanje autora i njihovih opusa, kroz razdoblja realizma, moderne, između dva svjetska rata, nakon 1945., u 60-im, kao i nakon baršunaste revolucije.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada, studentske obveze.
 2. Realizam u slovačkoj književnosti. Martin Kukučin.
 3. Vajansky, Hviezdoslav. Pojava žena spisateljica.
 4. Božena Slančikova Timrava. Jozef Gregor Tajovsky.
 5. Između realizma i moderne: Janko Jesensky. Slovačka moderna: Ivan Krasko.
 6. Književnost između dva svjetska rata. Poezija. Drama.
 7. Proza do 1945.
 8. Margita Figuli i lirizirana proza.
 9. Književnost nakon 1945. Poezija. Drama.
 10. Proza. Dominik Tatarka. Rudolf Sloboda.
 11. Prozaici 60-ih godina.
 12. Prozaici 60-ih godina.
 13. Književnost nakon 1989. (nakon baršunaste revolucije) - poezija i proza.
 14. Suvremena slovačka drama.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. navesti i objasniti specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija slovačke književnosti
 2. izdvojiti i analizirati relevantna obilježja književnopovijesnih razdoblja i individualnih djela unutar slovačke književnosti
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, rad na tekstu, studentska izlaganja i prezentacije, zajedničke analize i diskusije, studentska vođenja dnevnika čitanja, mentorski i individualni rad.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja, provjera izvršavanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi, aktivno sudjelovanje na nastavi, pismena izrada najmanje jednoga seminarskog rada i njegova usmena prezentacija, čitanje lektire i pisanje Dnevnika čitanja)

Obavezna literatura
 1. Čuzy, L., Gbur, J., Kršakova, D., Mikulova, M., Roberts, D., Zambor, J.: Panorama slovenskej literatury II, SPN, Bratislava 2005.
 2. Čuzy, L., Darovec, P., Hochel, I., Kakošova, Z.: Panorama slovenskej literatury III, SPN, Bratislava 2006.
 3. Stričević-Kovačević, Z.: Hrvatski motivi u djelu Martina Kukučina, NZMH, Zagreb 1998.
 4. Stričević-Kovačević, Z.: Između dviju pozornica. Slovačka drama i kazalište te hrvatsko-slovačke kazališne veze, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017.
Dopunska literatura
 1. Karpatsky, D.: Slovačka književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knj.VII, Zagreb 1975.
 2. Leksikon stranih pisaca, ŠK, Zagreb 2001.
 3. Mikula, V. i sur.: Slovnik slovenskych spisovatelov, Bratislava 2005.
 4. Sedlak, I. i sur.: Dejiny slovenskej literatury II., Martin, Bratislava 2009.
 5. Solar, M.: Teorija književnosti, ŠK, Zagreb 1997.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar