Naziv
Slovačka književnost do kraja XIX. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
50880
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznati studente s poviješću slovačke književnosti od najstarijih razdoblja (9.st.) do početka realizma (70-e god. 19.st.), ovladati kronološkim modelom razvoja slovačke književnosti u europskom kontekstu, te razumijevanjem povijesne stvarnosti kroz tekstološku interpretaciju odabranih književnih djela.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Periodizacija povijesti starije slovačke književnosti.
 2. Književna djela velikomoravske provenijencije. Izvorna djela i prijevodi. Čitanje i interpretacija tekstova - Proglas, Moravsko-panonske legendy.
 3. Slovačka srednjovjekovna književnost u razdoblju od 11. do 15. stoljeća. Jezik književnosti. Legende i kronike. Čitanje i interpretacija teksta - Maurus: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi.
 4. Ideja humanizma na dvoru Matijaša Korvina. Čitanje i interpretacija tekstova. Anonimna epika u stihovima. Povijesne pjesme. Ljubavna renesansna lirika. Renesansna drama.
 5. Latinska humanistička poezija. Znanstveni spisi.
 6. Slovački književni barok u europskom kontekstu. Duhovna poezija. Didaktičko-refleksivna poezija. Ljubavna poezija. Memoari i putopisi.
 7. Prosvjetiteljstvo, društvene prilike i kulturni život u Slovačkoj. Anton Bernolak, nastanak slovačkoga književnog jezika. Proza i poezija. Jozef Ignac Bajza.
 8. Razvoj ideje slavenske uzajamnosti u preporodnoj književnosti. Jan Holly, nastanak povijesnoga i duhovnoga epa. Pavol Jozef Šafarik. Jan Kollar, teorijsko i pjesničko oblikovanje slavenske ideje. Čitanje i interpretacija tekstova - Jan Kollar: Slavy dcera; Jan Holly: epovi.
 9. Romantizam u slovačkoj književnosti. Karol Kuzmany, preteča romantizma. Kazalište i drama u službi nacionalne ideje. Jan Chalupka. Čitanje i interpretacija tekstova - Karol Kuzmany: Ladislav; Jan Chalupka: Kocurkovo.
 10. Značaj bratislavskoga liceja u formiranju naraštaja. Ludovit Štur. Kodifikacija slovačkoga književnog jezika. Šturova koncepcija umjetnosti i književnosti romantizma.
 11. Poezija romantizma. Samo Chalupka, junačka i rodoljubna lirika. Andrej Sladkovič, filozofska i subjektivna orijentacija lirike. Čitanje i interpretacija tekstova - Samo Chalupka: Mor ho!, Turčin Poničan; Andrej Sladkovič: Marina, Detvan.
 12. Jan Botto, tvorac balada koje ujedinjavaju nacionalno, narodno, osobno i sveljudsko načelo. Janko Kral, politički pjesnik i bajronovski liričar. Čitanje i interpretacija tekstova - Jan Botto: Margita a Besna, Smrt Janošikova; Janko Kral: Zakliata panna vo Vahu a Divny Janko.
 13. Pjesme i himne Janka Matuške i Sama Tomašika. Političke pjesme i prozno stvaralaštvo Jozefa Miloslava Hurbana. Jan Kalinčiak i aktualna društvena orijentacija novele Reštavracia. Čitanje i interpretacija tekstova - J.M.Hurban: Od Silvestra do Troch kralov, Jan Kalinčiak:Reštavracia.
 14. Bachov apsolutizam, kriza slovačkoga narodnog pokreta. Memorandum i Matica slovačka. Književna situacija, prijelaz od romantizma prema realizmu. Dramsko stvaralaštvo Jonaša Zaborskoga i Jana Palarika. Čitanje i interpretacija tekstova - Jonaš Zaborsky: Dva dni v Chujave, Najduch, Jan Palarik: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Inkognito.
 15. Pjesnik i prozaik Ludovit Kubani. Putopisna proza i reportažne crtice Gustava Kazimira Zechentera-Laskomerskoga. Čitanje i interpretacija tekstova - Ludovit Kubani: Valgatha, G:K:Zechenter-Laskomersky: Lipovianska maša. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
 2. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 3. navesti i objasniti specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija slovačke književnosti
 4. izdvojiti i analizirati relevantna obilježja književnopovijesnih razdoblja i individualnih djela unutar slovačke književnosti
Metode podučavanja
predavanja i seminari, studentska izlaganja i prezentacije, rad s tekstom, zajedničke analize i diskusije, studentsko vođenje dnevnika čitanja, mentorstvo.
Metode ocjenjivanja
pismena i usmena provjera znanja, provjera studentskih obveza (redovito prisustvovanje na nastavi, redovito obavljanje zadataka i aktivno sudjelovanje na nastavi, izrada i usmena prezentacija najmanje jednoga referata na zadane teme iz opće povijesti književnosti i povijesti starije slovačke književnosti, čitanje odabranih tekstova i pisanje Dnevnika čitanja)

Obavezna literatura
 1. Antológia staršej slovenskej literatúry / ed. E. Tkáčiková. Bratislava, 1981.
 2. Čúzy, L.; Kákošová, Z.; Michálek, M.; Vojteh, M.: Panoráma slovenskej literatúry I. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 2004.
 3. Hrvatska/Slovačka. Povijesne i kulturne veze / prir. Z. Kovačević, dvojezično izdanje, DHK, Zagreb, 1998.
 4. Karpatský, D.: Slovačka književnost . U: Povijest svjetske književnosti, knj. VII. Zagreb, 1975.
 5. Leksikon stranih pisaca. Zagreb, 2001.
 6. Sesar, D.: Putovima slavenskih književnih jezika : pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta, 1996. (poglavlje o slovačkom jeziku).
 7. Solar, M.: Povijest svjetske književnosti, Golden marketing, Zagreb, 2003.
 8. Šmatlák, S. Dejiny slovenskej literatúry I-II. Bratislava, 1999-2002. Dostupno na http://www.litcentrum.sk/dejinyslovliteratury1
 9. Tatre i Velebit = Tatry a Velebit / prir. D. Sesar i J. Jankovič. Bratislava : Vydavatelstvo Jána Jankoviča, 2008.
Dopunska literatura
 1. Jankovič, J. Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia. Bratislava : Vydavateľstvo Jána Jankoviča , 2008.
 2. Kákošová, Z. Príručka k dejinám staršej slovenskej literatúry. Trnava, 2007.
 3. Zlatý fond denníka SME [zbirka digitaliziranih djela klasika slovačke književnosti]. Dostupno na http://zlatyfond.sme.sk/autori

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar