Naziv
Slovačke jezične vježbe I
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
97429
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe .
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Literatura. Slovačka abeceda. Glasovi. Izgovor. Naglasak. Pomoćni glagol byť . Pomoćni glagol mať. Osnovna načela slovačkog pravopisa. Lekcija 1
 2. Osnovna načela slovačkog pravopisa. Pravilo o ritmičkom kraćenju. Asimilacija. Lekcija 2. Izgovor glasa v. Pisanje i/y. Pravopis i izgovor stranih riječi. Ortoepske i ortografske vježbe.
 3. Ortoepske i ortografske vježbe. Tvorba pitanja. Imenice. Kategorija roda. Obrasci dekliniranja imenica. Pridjevi. Podjela pridjeva, obrasci dekliniranja. Nominativ imenica i pridjeva. Brojevi. Glagoli – obrasci volať sa, hovoriť, študovať,rozumieť. Negacija glagola. Red riječi. Konverzacija. Pismeni test.
 4. Lekcija 3. Imenice i pridjevi, vježbe. Rodovi i obrasci, vježbe. Vježbe. Negacija glagola. Upitne zamjenice. Pokazne zamjenice. Vježbe. Ortoepske i ortografske vježbe. Konverzacija.
 5. Nominativ množine imenica. Vježbe. Prezent, negacija. Vježbe. Osnovni brojevi. Posvojne zamjenice. Ortoepske i ortografske vježbe. Vježbe. Konverzacija. Pismeni test.
 6. Lekcija 4. Vježbe. Nominativ množine pridjeva i zamjenica. Vježbe. Deklinacija broja 1. Vježbe. Pluralia tantum. Buduće vrijeme. Ortoepske i ortografske vježbe. Konverzacija. Pismeni rad.
 7. Prijedlozi. Glagoli, vježbe. Ortoepske i ortografske vježbe. Brojevi, vježbe. Adjektivi u predikatu. Nepravilni glagol stáť. Konstrukcije byť rád i mať rád. Vježbe. Upitne zamjenice. Konverzacija. Pismeni test.
 8. Lekcija 5. Konverzacija. Akuzativ imeničkih riječi, vježbe. Vježbe. Prijedlozi i imenice, vježbe. Modalni glagoli. Vježbe. Ortoepske i ortografske vježbe. Slušanje i razumijevanje jednostavnog teksta. Konverzacija.
 9. Modalni glagoli, vježbe. Buduće vrijeme nesvršenih glagola.Vježbe. Imeničke riječi, vježbe. Ortoepske i ortografske vježbe. Prilozi. Vježbe. Buduće vrijeme, tvorba pitanja, vježbe. Konverzacija. Pismeni test.
 10. Lekcia 6. Instrumental jednine i množine imenica. Buduće vrijeme svršenih glagola. Vježbe. Vidski parovi glagola. Ortoepske vježbe i ortografske vježbe. Glagoli – obrasci pozvať, žiť, niesť. Nepravilni glagoli jesť, stať sa. Glagoli, vježbe. Posvojni pridjevi. Vježbe. Konverzacija.
 11. Lekcija 7. Glagoli – obrasci spať, stretnúť, vidieť. Vježbe. Deklinacija brojeva 2, 3, 4. Prošlo vrijeme glagola. Vježbe. Slušanje i razumijevanje jednostavnog teksta. Prošlo vrijeme glagola, tvorba pitanja, vježbe. Ortoepske i ortografske vježbe. Konverzacija.
 12. Glagoli, negacija u prošlom vremenu, vježbe. Prijedlozi. Povratne zamjenice. Povratno-posvojne zamjenice. Vježbe. Vremenski prilozi. Prošlo vrijeme glagola, vježbe. Konverzacija. Pismeni test.
 13. Lekcija 8. Lokativ imeničkih riječi. Deklinacija imenskih riječi, vježbe. Glagolska vremena, vježbe. Prijedlozi. Ortoepske i ortografske vježbe. Deklinacija imeničkih riječi, vježbe. Konverzacija. Pismeni rad.
 14. Lekcija 9. Vježbe. Analiza domaćeg pismenog rada. Komparacija pridjeva. Vježbe. Slušanje i razumijevanje jednostavnog teksta. Komparacija priloga. Vježbe. Konverzacija. Pismeni test.
 15. Lekcija 10. Vježbe. Slušanje i razumijevanje tekstova. Konverzacija. Ponavljanje gradiva za završni test.

Ishodi učenja
 1. Studenti će steći osnove slovačke fonetike i razlikovati između slovačkog i hrvatskog glasovnog sustava.
 2. Upoznati osnovna načela slovačkog pravopisa i pisati jednostavne tekstove na slovačkom jeziku.
 3. Naučiti i primijenjivati osnove slovačke gramatike: deklinacija, konjugacija, komparacija.
 4. Steći osnovni leksički fond i izražavati se o osnovnim konverzacijskim temama.
 5. Primjenivati komunikacijske formule i ustaljene izraze slovačkog jezika u najčešćim situacijama svakodnevne govorne prakse (pozdravljanje, upoznavanje, obraćanje, razgovor, davanje savjeta, izražavanje ocjene, davanje komplimenta).
 6. Čitati i slušati s razumijevanjem i objašnjavati jednostavne tekstove na slovačkom jeziku.
 7. Objasniti i upotrijebiti temeljno pojmovlje i izdvojiti pojave iz slovačke fonetike i fonologije, s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku.
 8. Navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju.
 9. Objasniti i upotrijebiti osnovnu gramatičku aparaturu na morfološkoj i sintaktičkoj razini slovačkoga jezika i primijeniti je u morfematičkim, morfološkim i sintaktičkim analizama.
 10. Primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad s audio i video materijalima, analiza, demonstracija, razgovor, role play itd.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova i kroz konverzaciju, provjera izvršavanja studentskih obveza, redovito prisustvovanje na nastavi, aktivno sudjelovanje, izvršavanje domaćih zadataka, izrada dva pismena rada opsega jedne kartice teksta.

Obavezna literatura
 1. Kamenárová, R. – Španová, E. – Tichá, H. – Ivoríková, H. – Kleschtová, Z. – Mošaťová M.: Krížom-krážom, Slovenčina A1, Bratislava, 2018.
 2. Kursar, M. - Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom, Zagreb, 2005.
 3. Igazová, T. - Gheorghiová, E. - Kováčiková, D.: Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka, Bratislava, 1996.
 4. Interna skripta, Martin Machata, 2020.
Dopunska literatura
 1. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny, Bratislava, 1994.
 2. Caltíková, M. - Tarábek, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, Bratislava, 1998.
 3. Horák, E.: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník, Bratislava, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar