Naziv
Slovačke jezične vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
50879
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini A2/B1 prema
zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja
 2. Ponavljanie gramatike na razini A2
 3. Gramatika: imperativ; tema: telefoniranje
 4. Gramatika: direktan i indirektan govor; tema: klasična korespondencija i e-pošta
 5. Gramatika: red riječi s dativom i akuzativom; tema: internet
 6. Gramatika: glagolski vid, svršeni i nesvršeni glagoli; tema: kupnja i rezervacija ulaznice
 7. Gramatika: analitički i sintetički futur; tema: putovanje taksijem, vlakom, zrakoplovom
 8. Gramatika: futur glagola chodiť i ísť; tema: kulturne događanja
 9. Gramatika: avalentni glagoli; tema: vrijeme, odjeća
 10. Gramatika: kondicional; tema: ljubav i partnerske veze (poziv na spoj, romantika; brak, djeca; obitelj, karijera)
 11. Gramatika: deklinacija životinja u muškom rodu; tema: životinje, cirkus, prava životinja
 12. Gramatika: aktivni participi; tema: praznici (Noć vještica i Svi Sveti, Dan čehoslovačke države, Dan borbe za slobodu i demokraciju, božićni blagdani)
 13. Gramatika: pasivni participi; tema: Bratislava
 14. Gramatika: pasivne rečenice; tema: snovi i planovi
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju.
 2. Integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu.
 3. Primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme.
 4. Koristiti gramatiku na razini A2/B1.
 5. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini A2/B1.
 6. Razgovarati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini A2/B1.
 7. Pisati pragmatične tekstove na razini A2/B1.
 8. Pisati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini A2/B1.
 9. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini A2/B1.
 10. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. Grčević, Martina (2020). Lažni prijatelji: Rječnik hrvatsko-slovačkih međujezičnih homonima – Falošní priatelia: Slovník slovensko-chorvátskych medzijazykových homoným. Zagreb: FF-press.
 2. Kamenárová, Renáta et al. (2012). Krížom-krážom: Slovenčina A2. Bratislava: Univerzita Komenského.
 3. Kamenárová, Renáta et al. (2011). Krížom-krážom: Slovenčina B1. Bratislava: Univerzita Komenského.
 4. Kamenárová, Renáta et al. (2009): Krížom-krážom: Slovenčina: Cvičebnica A1 + A2. Bratislava: Univerzita Komenského.
 5. Kursar, Mária – Sesar, Dubravka (2005). Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar