Naziv
Slovačke jezične vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
50897
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja
 2. Gramatika: veznici i čestice; tema: obrazovanje i slovačko školstvo, diplomiranje, traženje posla
 3. Gramatika: usporedba nominativa i akuzativa, aspekt; tema: traženje posla, pisanje životopisa i motivacijskog pisma
 4. Gramatika: usporedba akuzativa i lokativa; tema: arhitektura i stanovanje
 5. Gramatika: aspekt; tema: usporedba života na selu i u gradu
 6. Gramatika: usporedba akuzativa i instrumentala; tema: generacijske pitanja i promjene u svijetu
 7. Gramatika: refleksivni glagoli; tema: pravila dobrog ponašanja
 8. Gramatika: usporedba akuzativa i dativa; tema: ljudske osobine
 9. Gramatika: refleksivni komponenti sa/si; tema: internet i digitalizacija
 10. Gramatika: genitiv plurala; tema: kultura
 11. Gramatika: posesivni pridjevi; tema: putovanje i odmor
 12. Gramatika: posesivni genitiv; tema: mediji
 13. Gramatika: verbalni prefiksi; tema: način života
 14. Ponavljanje
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju.
 2. Integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu.
 3. Primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme.
 4. Koristiti gramatiku na razini B1.
 5. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B1.
 6. Razgovarati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini B1.
 7. Pisati pragmatične tekstove na razini B1.
 8. Pisati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini B1.
 9. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini B1.
 10. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. Grčević, Martina (2020). Lažni prijatelji: Rječnik hrvatsko-slovačkih međujezičnih homonima – Falošní priatelia: Slovník slovensko-chorvátskych medzijazykových homoným. Zagreb: FF-press.
 2. Kamenárová, Renáta et al. (2011). Krížom-krážom: Slovenčina B1. Bratislava: Univerzita Komenského.
 3. Kursar, Mária – Sesar, Dubravka (2005). Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Žigová, Ľudmila (2014). Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2. Bratislava: Univerzita Komenského.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar