Naziv
Slovačke jezične vježbe V
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
52297
Semestri
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B1/B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja
 2. Gramatika: ponavljanje razini A2/B1; tema: gastronomija, tradicionalna hrana i piće
 3. Gramatika: propozicije; tema: klasična i internetska trgovina
 4. Gramatika: deverbativi; tema: posao i usluge
 5. Gramatika: osobne zamjenice; tema: kazalište, film, galerija, moda, fotografija, umjetnost
 6. Gramatika: pasivni participi; tema: moda
 7. Gramatika: verbalni prefiksi; tema: policija, sud, zločin i kazna
 8. Gramatika: ponavljanje; tema: politika i politički sustav
 9. Gramatika: ponavljanje; tema: suvremena politika
 10. Gramatika: ponavljanje; tema: izbori i pravo glasa
 11. Gramatika: ponavljanje; tema: Slovačka, povijest i državni simboli
 12. Gramatika: ponavljanje; tema: praznici i tradicija
 13. Gramatika: ponavljanje; tema: UNESCO, dvorci i kurije u Slovačkoj
 14. Gramatika: ponavljanje; tema: kulturni događaji u Slovačkoj
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju.
 2. Integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu.
 3. Primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme.
 4. Isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na slovačkome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 5. Koristiti gramatiku na razini B1/B2
 6. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B1/B2.
 7. Razgovarati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini B1/B2.
 8. Pisati pragmatične tekstove, pisati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini B1/B2.
 9. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini B1/B2.
 10. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. Grčević, Martina (2020). Lažni prijatelji: Rječnik hrvatsko-slovačkih međujezičnih homonima – Falošní priatelia: Slovník slovensko-chorvátskych medzijazykových homoným. Zagreb: FF-press.
 2. Kamenárová, Renáta et al. (2011). Krížom-krážom: Slovenčina B1. Bratislava: Univerzita Komenského.
 3. Kamenárová, Renáta et al. (2014). Krížom-krážom: Slovenčina B2. Bratislava: Univerzita Komenského.
 4. Kursar, Mária – Sesar, Dubravka (2005). Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Žigová, Ľudmila (2014). Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2. Bratislava: Univerzita Komenského.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar