Naziv
Slovačke jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
52299
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja
 2. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu žiť; stilistika: publicistički stil; tema: događaji u ljudskom životu
 3. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu bežať; stilistika: deskripcija; tema: sport
 4. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu platiť; stilistika: rasuđivanje; tema: ekonomika i financije
 5. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu niesť, suprotne rečenice; stilistika: reportaža; tema: mediji, internet i televizija
 6. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu tvoriť, rastavne rečenice; stilistika: kritika; tema: filmska i glazbena mjetnost
 7. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu myslieť, sastavne i gradacijske rečenice; stilistika: upute za uporabu; tema: obrazovanje i znanosti
 8. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu klásť/položiť. tema: Čehoslovačka i slovačka povijest u 20. stoljeću
 9. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu držať; stilistika: propagacija; Tema: ekologija i environmentalistika
 10. Gramatika: verbalni prefiksi u glagolu púšťať/pustiť, uzročne složene rečenice; tema: nacionalni manjili u Slovačkoj, slovačka manjina u svijetu
 11. Gramatika: namjerne rečenice; tema: slovačka politika nakon 1989. godine
 12. Gramatika: vremenske rečenice; tema: Europska Unija i europska integracija
 13. Gramatika: podogbene zavisnosložene rečenice; tema: budućnost svijeta
 14. Gramatika: objektne i načinske zavisnosložene rečenice; tema: slovačka administracija i kulturne regije
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit

Ishodi učenja
 1. Navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju.
 2. Integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu.
 3. Primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme.
 4. Isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na slovačkome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 5. Koristiti gramatiku na razini B2.
 6. Čitati i slušati s razumijevanjem na razini B2.
 7. Razgovarati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini B2.
 8. Pisati pragmatične tekstove, pisati o temama, koristiti i primjenjivati leksik i izraziti vlastito mišljenje na razini B2.
 9. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini B2.
 10. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. Grčević, Martina (2020). Lažni prijatelji: Rječnik hrvatsko-slovačkih međujezičnih homonima – Falošní priatelia: Slovník slovensko-chorvátskych medzijazykových homoným. Zagreb: FF-press.
 2. Kamenárová, Renáta et al. (2014). Krížom-krážom: Slovenčina B2. Bratislava: Univerzita Komenského.
 3. Kursar, Mária – Sesar, Dubravka (2005). Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Žigová, Ľudmila (2014). Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2. Bratislava: Univerzita Komenského.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar