Naziv
Slovački jezik (za neslovakiste)
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
86830
Semestri
zimski, ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Literatura. Slovački fonološki i grafijski sustav. Slovačka ortoepska i ortografska norma. Ortoepske i ortografske vježbe. Lekcija 1.
 2. Pravilo o ritmičkom kraćenju. Pisanje i/y. Ortoepske i ortografske vježbe. Prezent pomoćnih glagola byť i mať. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 2
 3. Imenice. Imeničke deklinacijske paradigme. Pridjevi. Pridjevske deklinacijske paradigme. Posvojne i pokazne zamjenice. Nominativ jednine i množine imenica, pridjeva i zamjenica. Prezent frekventnih glagola. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 3.
 4. Akuzativ jednine i množine imenica, pridjeva i zamjenica. Prezent frekventnih glagola.Vidski parovi glagola. Tvorba pitanja. Upitne zamjenice. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 4.
 5. Instrumental jednine i množine imenica, pridjeva i zamjenica. Prezent modalnih glagola. Negacija u prezentu. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 5.
 6. Glavni i redni brojevi. Pridjevi i prilozi. Perfekt. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 6. Pismeni test.
 7. Lokativ jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Prijedložne rekcije. Perfekt frekventnih glagola. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 7.
 8. Lokativ množine imenica, pridjeva i zamjenica. Perfekt modalnih glagola. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 8.
 9. Dativ jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Prijedložne rekcije. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 9.
 10. Dativ množine imenica, pridjeva i zamjenica. Negacija u perfektu. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 10.
 11. Genitiv jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Prijedložne rekcije. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 11.
 12. Genitiv množine imenica, pridjeva i zamjenica. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 12.
 13. Futur. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 13.
 14. Komparacija pridjeva i priloga. Negacija u futuru. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 14.
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme

 2. integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu
 3. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju slovakistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, gramatičke i konverzacijske vježbe, rad s tekstualnim, slikovnim, audio i video materijalima, role play, prezentacija, diskusija itd.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata tijekom cijeloga semestra kroz provjere pismenih domaćih zadaća, ali i konverzacijskih vježbi te usmenoga izlaganja seminarskoga rada o izabranoj temi iz slovačke kulture na satu. Na kraju semestra pismenim se ispitom provjerava usvojenost gramatičkoga gradiva, a usmenim stečena sposobnost komunikacije u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Obavezna literatura
 1. Kamenárová, R. et al. (2007). Krížom-krážom. Slovenčina A1 s CD. Bratislava: Univerzita Komenského.
Dopunska literatura
 1. Böhmerová, A. (2010). Slovak for you. Bratislava: Perfekt.
 2. Dratva, T.; Buznová, V. (2007). Slovenčina pre cudzincov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 3. Kamenárová, R. et al (2009). Krížom krážom - Slovenčina A1 + A2 - Cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského.
 4. Tibenská, E.; Zatkaliková, M. (2007). Slovenčina slovo za slovom: učebnica a cvičebnica pre začiatočníkov, úroveň A1. Beč / Bratislava.

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski i Ljetni semestar