Naziv
Složeni nacrti istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS
3
Šifra
128277
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti će moći prepoznati slabosti koje se mogu pojaviti u složenim faktorijalnim nacrtima istraživanja kako bih ih izbjegli pri planiranju nacrta. Moći će u osmišljavanju nacrta valjano operacionalizirati broj nezavisnih varijabli u nacrtu kao i broj njihovih razina. Studenti će moći odabrati primjereni model statističke analize pri testiranju kako glavnih učinaka tako i interakcijskih odnosa. Studetni će moći korisiti i raznovrsne oblike post hoc testiranja u složenim faktorijalnim nacrtima. Studenti će moći planirati statističku snagu u planiranom nacrtu faktorijalnog nacrta.
Sadržaj
 1. Izvori slabosti u nacrtima istraživanja.
 2. Valjanost statističkog zaključivanja – veličina učinka i snaga istraživanja, planiranje snage istraživanja u eksperiementalnom nacrtu istraživanja.
 3. Planiranje statističke snage u nacrtu istraživanja.
 4. Faktorijalni nacrt istraživanja – potpuno nezavisni, istraživačka pitanja i statističke analize.
 5. Faktorijalni nacrt istraživanja – potpuno zavisni, istraživačka pitanja, statistička obrada – post hoc analize, pairwise comparisons, kontrasti.
 6. Miješani faktorijalni nacrt istraživanja – istraživačka pitanja, statistička obrada – post hoc analize, pairwise comparisons, kontrasti, veličina učinka, post hoc snaga.
 7. Jednostavni nacrt istraživanja s kovarijatom, statistička kontrola analizom kovarijance.
 8. Faktorijalni nacrt s kovarijatom, alternative analizi kovarijance.
 9. Vježbe – planiranje i proračun statističke snage.
 10. Vježbe – potpuno nezavisni faktorijalni nacrt.
 11. Vježbe - poptpuno zavisni faktorijalni nacrt.
 12. Vježbe - mješani faktorijalni nacrt.
 13. Vježbe - jednostavni nacrt s upotrebom kovarijate kao statističke kontrole.
 14. Vježbe - faktorijalni nacrt s upotrebom kovarijate kao statističke kontrole.
 15. Integracija svih tema.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati prijetnje valjanosti u složenom eksperimentalnom nacrtu istraživanja.
 2. Planiraranje željene razine statističke snage u nacrtu istraživanja.
 3. Adekvatno statistički testirati i interpretirati učinke u složenom faktorijalnom nacrtu istraživanja.
 4. Primjerno planiranje, upotreba i interpretacija različitih oblika post hoc testiranja u faktorijalnim nacrtima.
 5. Koristiti analizu kovarijance kao statistički način kontrole unutarnje valjanosti u nacrtu istraživanja.
Metode podučavanja
Nastava se provodi kroz predavanja i vježbe a povezano s planiranjem tipičnih složenih faktorijanih nacrta istraživanja. Vježbe se temelje na obradi priređenih podataka nekim od računalnih programa za statističku obradu podataka.
Metode ocjenjivanja
Usmeni i po potrebi pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kolesarić, V. (2006). Analiza varijance u psihologijskim istraživanjima. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayera.
 2. Gamst, G. Meyers, L.S. Guarino, A.J. (2008). Analysis of variance design. A conceptual and Computational Approach with SPSS and SAS. New York: Cambridge University Press.
 3. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. Kirk, R.E. (2013). Experimental design. Procedures for the Behavioral Sciences. London: SAGE.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar